Uchwała 1/31.08.2006


REGULAMIN PROGRAMU LICENCYJNEGO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

REGULAMIN PROGRAMU LICENCYJNEGO
INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin dotyczy Programu Licencyjnego prowadzonego przez Instytut Psychologii Procesu, na który składają się Szkolenie Podstawowe oraz stanowiące jego kontynuację Szkolenie Dyplomowe.
2. Zasady i warunki przyjęcia do Szkolenia Podstawowego określa Rada Programowa.
§ 2
1. Przyjęcie w poczet studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu następuje z chwilą wydania przez Radę Programową decyzji o rejestracji studenta.
2. Student otrzymuje indeks, który jest dokumentem obrazującym przebieg studiów i pozostaje jego własnością po ukończeniu studiów.
3. Po ukończeniu Szkolenia Podstawowego absolwent uzyskuje zaświadczenie. Po ukończeniu Szkolenia Dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Treść i formę zaświadczenia i dyplomu określają odrębne przepisy.
§ 3
1. Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu jest Rada Programowa.
2. W skład Rady Programowej wchodzi dwóch dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu (Koordynatorzy Programu Licencyjnego) oraz przedstawiciel Samorządu Studentów.
3. Rada Programowa sprawuje ogólny nadzór nad sprawami związanymi z rekrutacją, procesem dydaktycznym i tokiem studiów. Organizację i tryb pracy Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez Radę.
§ 4
1. W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu stronom przysługuje prawo zwrócenia się do Mediatora wybieranego przez Radę Programową spośród dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu.
2. W razie nie dojścia do porozumienia, w sprawach wszystkich decyzji Rady Programowej dotyczących studentów, a objętych postanowieniami niniejszego regulaminu przysługuje prawo zwrócenia się do Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wystąpienie za zgodą zainteresowanego mogą złożyć również organy Samorządu Studenckiego lub grono kolegów - studentów.
§ 5
1. Reprezentantem ogółu studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu są organy Samorządu Studenckiego.
2. Odpowiednie organy Samorządu Studenckiego są uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.
§ 6
Student zobowiązany jest do ustanowienia Komitetu Studiów. W skład Komitetu Studiów wchodzi przynajmniej jeden dyplomowany nauczyciel psychologii procesu, dwóch studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu lub równorzędnych szkoleń innych programów, którzy odbyli stosowne przeszkolenie organizowane przez Radę Programową oraz – fakultatywnie – dwie inne osoby. Zakres działalności Komitetu Studiów oraz zasady przyznania Tymczasowego Komitetu Studiów określa Rada Programowa.

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 7
Rok szkolny rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku.
§ 8
1. Studia odbywają się według programów nauczania ustalonych zgodnie z zasadami International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP).
2. Plan studiów określa przedmioty, ich wymiar czasowy i zasady zaliczania, wymiar czasowy terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej i grupowej oraz praktyk studenckich.
3. Plan studiów jest ogólnie dostępny – publikowany na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu. Jego zmiany są podawane do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Szczegółowy rozkład oraz obsada zajęć (Katalog Szkoleń) podawane są do wiadomości studentom po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego przed rozpoczęciem semestru lub roku szkolnego.
5. Harmonogram egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego w sesji zimowej i letniej ustala Rada Programowa, po zasięgnięciu opinii organów Samorządu Studenckiego.
6. Do prowadzenia wykładów oraz przyjmowania egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego uprawnieni są dyplomowani nauczyciele psychologii procesu, którzy uzyskali uprawnienia, korzystają z superwizji i kontynuują własną edukację – zgodnie z zasadami International Association of Processwork Diplomates (IAPD). Do przyjmowania egzaminów dyplomowych uprawnieni są dyplomowani nauczyciele psychologii procesu z przynajmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami superwizora.
§ 9
Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planu studiów regulują odrębne przepisy. Praktykę odbywają wyłącznie studenci Szkolenia Dyplomowego.
§ 10
Każdy student - w uzasadnionych przypadkach - za zgodą Rady Programowej może zaliczać i zdawać egzaminy w trybie indywidualnym. Tryb ten nie może obejmować zwolnień ze zdawania obowiązujących egzaminów.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 11
1. Student Szkolenia Podstawowego ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz zbiorów bibliotecznych Instytutu Psychologii Procesu, jak też z pomocy dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu i organów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
b. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu za pośrednictwem przedstawicieli studentów,
c. zgłaszania do Rady Programowej postulatów dotyczących planu studiów, programu nauczania, toku studiów, spraw związanych z procesem nauczania oraz warunkami socjalno-bytowymi,
d. uczestniczenia w badaniach prowadzonych przez Instytut Psychologii Procesu,
e. uczestniczenia w zajęciach otwartych,
f. pierwszeństwa udziału, promocyjnych cen, zniżek lub zwolnienia z opłat za warsztaty i zajęcia organizowane przez Instytut Psychologii Procesu.
2. Student Szkolenia Dyplomowego poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 1 ma prawo do:
a. prowadzenia własnej praktyki terapeutycznej, prowadzenia zajęć i warsztatów rozwojowych (z wyłączeniem tzw. całościowych szkoleń w pracy z procesem i nauczania metody), stosowania pracy z procesem w ramach działalności zawodowej w różnych obszarach życia; powyższe wymagają uprzedniej zgody Komitetu Studiów i superwizji dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu,
b. zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i praktyki terapeutycznej do Katalogu Szkoleń Instytutu Psychologii Procesu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Programową,
c. organizowania w ramach Instytutu spotkań, happeningów, procesów grupowych, otwartego forum i innych działań społecznych; powyższe wymagają superwizji dyplomowanego nauczyciela pracy z procesem,
d. ogłaszania o prowadzonych przez siebie działaniach i inicjatywach w serwisie internetowym Instytutu Psychologii Procesu,
e. tworzenia własnych ośrodków i gabinetów psychologicznych działających pod superwizją dyplomowanego nauczyciela pracy z procesem
f. zrzeszania się przy processwork.pl team, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Programową,
g. pracy w ramach ośrodków psychoterapeutyczno – szkoleniowych działających przy Instytucie i przez Instytut współfinansowanych,  zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Programową,
h. uczestniczenia w zajęciach internetowych prowadzonych przez dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu  lub prowadzenia takich zajęć z wykorzystaniem serwisu internetowego Instytutu Psychologii Procesu. 
§ 12
1. Do podstawowych obowiązków studenta należy:
a. zdobywanie wiedzy, branie udziału w zajęciach przewidzianych w programie studiów, a ponadto rozwijanie aktywności naukowej według indywidualnie opracowanego toku studiów,
b. poszanowanie praw i obyczajów studenckich,
c. dbałość o dobre imię Instytutu Psychologii Procesu,
d. poszanowanie mienia Instytutu Psychologii Procesu,
e. terminowe uiszczanie opłat studenckich,
f. składanie Komitetowi Studiów pisemnych sprawozdań z każdego roku studiów,
2. Student Szkolenia Dyplomowego ma obowiązek superwizji.

IV. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA, PONOWNE PRZYJĘCIE

§ 13
Student może przenieść się do innego Programu Licencyjnego spełniającego standardy wynikające z zasad ustalonych przez International Association of Processwork Diplomates (IAPD), o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec Instytutu Psychologii Procesu.
§ 14
1. Student może przenieść się z innego Programu Licencyjnego (w tym także zagranicznego) spełniającego standardy wynikające z zasad ustalonych przez International Association of Processwork Diplomates (IAPD), jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tym Programie Licencyjnym.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z danego Programu Licencyjnego podejmuje Rada Programowa.
3. Rada Programowa określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez przeniesionego studenta zaległości wynikających z różnic w planach i programach studiów.
§ 15
1. Na wniosek studenta złożony po uzyskaniu uprzedniej zgody Komitetu Studiów, Rada Programowa może udzielić mu przerwy w studiach na czas określony, nie dłuższy niż 18 miesięcy. W okresie przerwy studentowi nie przysługują prawa studenckie, zachowuje jednak prawo wznowienia studiów.
2. W przypadku wznowienia studiów przepis § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Student zobowiązany jest do uiszczenia nieuregulowanych należności z tytułu opłat studenckich.
3. Rada Programowa nie może udzielić przerwy wstecznie.
§ 16
1. Rada Programowa może wyrazić zgodę na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu studenta, który został skreślony z listy studentów.
2. Student Szkolenia Dyplomowego, który zrezygnował ze studiów w trybie § 23 pkt 1 i złożył wniosek o ponowne przyjęcie przed upływem dwóch lat od skreślenia z listy studentów oraz przedstawił rekomendację byłych członków Komitetu Studiów i byłego terapeuty zachowuje dorobek Szkolenia Podstawowego oraz połowę liczby godzin zajęć odbytych w trakcie Szkolenia Dyplomowego przed skreśleniem z listy studentów. W pozostałych przypadkach student rozpoczyna przerwany etap szkolenia od początku. Szczegółowe zasady ponownego przyjmowania do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu określa Rada Programowa.

V. ZASADY ZALICZEŃ

§ 17
1. Szkolenie Podstawowe trwa 2 lata, zaś Szkolenie Dyplomowe 4 lata. W uzasadnionych przypadkach Rada Programowa może ustalić dłuższy okres zaliczeniowy lub skrócić okres odbywania Szkolenia Dyplomowego do 3 lat.
2. Warunkiem ukończenia Szkolenia Podstawowego jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów.
§ 18
1. Student składa egzaminy wstępne do Szkolenia Dyplomowego w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem. Szczegółowe wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do egzaminów wstępnych określa Rada Programowa.
2. Egzaminy wstępne odbywają się przed komisją, w skład której wchodzą: egzaminator – dyplomowany nauczyciel pracy z procesem i Osoba Wspierająca, wybrana przez studenta spośród studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Wybór egzaminatora następuje w drodze losowania.
3. Student może składać najwyżej 4 egzaminy przed jednym egzaminatorem.
§ 19
1. Rada Programowa w porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego ustala organizację sesji.
2. Egzaminy wstępne powinny być złożone w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od ukończenia przez studenta Szkolenia Podstawowego. W okresie składania egzaminów wstępnych student zachowuje uprawnienia studenta Szkolenia Podstawowego.
3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.1, wszystkie egzaminy muszą zostać powtórzone.
§ 20
1. Przy egzaminach wstępnych stosuje się następujące oceny:
- zaliczone,
- nie zaliczone,
- warunkowe zaliczenie.
2. Zaliczenie egzaminu w przypadku otrzymania oceny „warunkowe zaliczenie” jest uzależnione od wywiązania się z dodatkowych zadań nałożonych przez egzaminatora.
3. Ocena z każdego przedmiotu wpisywana jest do indeksu.
§ 21
Po otrzymaniu na egzaminie oceny „nie zaliczone” studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu. Egzamin poprawkowy z danego przedmiotu składany jest przed tym samym egzaminatorem, chyba że egzaminator postanowi inaczej.
§ 22
Rada Programowa na wniosek studenta może wyrazić zgodę na inną od tradycyjnych formę zaliczania najwyżej 3 egzaminów wstępnych.
§ 23
Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:
1) uzasadnionej pisemnie rezygnacji ze studiów, za uprzednim:
- powiadomieniem Komitetu Studiów,
- zwrotem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia terapii, mediacji i pracy z grupami metodą psychologii procesu,
- zrzeczeniem się obowiązków członka Komitetu Studiów po  przepracowaniu zakończenia współpracy ze studentem;
2) nie złożenia wymaganych dokumentów w celu rozliczenia roku w przewidzianym terminie;
3) nie uiszczenia opłaty studenckiej przez 3 miesiące.

VI. PRACA DYPLOMOWA, EGZAMINY DYPLOMOWE, UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 24
1. Po spełnieniu warunków określonych w planie i programie Szkolenia Dyplomowego student uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminów dyplomowych. Szczegółowe wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do egzaminów dyplomowych określa Rada Programowa.
2. Student po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminów dyplomowych otrzymuje Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Instytutu Psychologii Procesu oraz tytuł dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 uprawnia do superwizowania studentów Programu Licencyjnego pod superwizją Superwizora Psychologii Procesu (minimum 15 superwizji rocznie) i przeprowadzania egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego.
4. Po upływie przynajmniej 3 lat od uzyskania Licencji, o której mowa w ust. 2 i pod warunkiem prowadzenia w tym czasie regularnej superwizji studentów pod superwizją Superwizora Psychologii Procesu dyplomowany nauczyciel psychologii procesu uzyskuje uprawnienie do prowadzenia samodzielnej superwizji studentów.
5. Po upływie przynajmniej 2 lat od uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 i pod warunkiem :
- prowadzenia w tym czasie regularnej superwizji studentów,
- asystowania przy wszystkich odbywających się w ramach Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu egzaminach dyplomowych,
- pełnienia obowiązków członka Komitetu Studiów będąc dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu, przez cały okres studiów Studenta Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, do czasu uzyskania przez niego Licencji, o której mowa w ust. 2.
dyplomowany nauczyciel psychologii procesu uzyskuje uprawnienia Superwizora Psychologii Procesu (superwizja studentów i dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu) i egzaminatora egzaminów licencyjnych.
§ 25
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.
2. Praca dyplomowa powinna być przydatna do rozwijania teorii i praktyki pracy z procesem lub służyć jako materiał do nauki psychologii procesu. Praca powinna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną studenta, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
3. Pracę dyplomową może stanowić raport badawczy, środek nauczania, projekt w polu albo twórcze przedstawienie tematu z psychologii zorientowanej na proces, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
§ 26
Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz Rada Programowa.
§ 27
Egzaminy dyplomowe powinny być złożone w terminie nie dłuższym niż 2 lata od uzyskania przez studenta zaliczenia tzw. seminariów bramkowych, szczegółowo opisanych w Planie studiów.
§ 28
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów dyplomowych jest uzyskanie zaliczenia pracy dyplomowej.
2. Egzaminy dyplomowe odbywają się przed komisjąÂ… powołanąÂ… przez Radę Programową. Przepis § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 29
Przy ocenie egzaminów stosuje się oceny określone w § 20.
§ 30
1. W przypadku otrzymania na egzaminie oceny „nie zaliczone” Rada Programowa wyznacza drugi termin jako ostateczny.
2. W przypadku nie zaliczenia egzaminów dyplomowych w drugim terminie Rada Programowa wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
§ 31
Absolwentowi Szkolenia Dyplomowego wydaje się na jego wniosek, zaświadczenie zawierające informację o odbytych podczas studiów zajęciach oraz wykaz zdanych egzaminów.

VII. ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 32
1. Wysokość opłaty studenckiej za Szkolenie Podstawowe oraz Szkolenie Dyplomowe prowadzone przez Instytut Psychologii Procesu jest ustalana przez Radę Programową po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego i podana do wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Zajęcia dydaktyczne, obowiązkowa terapia własna, superwizja indywidualna i grupowa podlegają oddzielnej opłacie.
3. Egzaminy nie stanowią integralnej części zajęć dydaktycznych i podlegają oddzielnej opłacie. Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest ustalana przez Radę Programową po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego i podana do wiadomości wraz z harmonogramem egzaminów.

4. W przypadkach szczególnych Rada Programowa może na wniosek studenta wyrazić zgodę na odpracowanie w ustalonej indywidualnie formie opłaty studenckiej w całości lub w części albo na rozłożenie jej na raty.
5. Opłaty studenckie powinny być wniesione do 15 dnia każdego miesiąca.
§ 33
1. Dyplomowani nauczyciele psychologii procesu wnoszą opłatę na zasadach i w wysokości opłaty studenckiej dla studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu (opłata nauczycielska).
2. Wysokość opłaty nauczycielskiej dla zagranicznych dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu ustalana jest przez Radę Programową.
§ 34
1. Dysponentem funduszy pochodzących z opłat studenckich i nauczycielskich jest Rada Programowa.
2. Fundusze mogą być przeznaczane wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.
§ 35
Rada Programowa corocznie publikuje na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu raport finansowy dotyczący wykorzystania funduszów pochodzących z opłat studenckich i nauczycielskich.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Decyzje wydane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu Programu Licencyjnego, na mocy których studenci nabyli uprawnienia, zachowują moc nawet jeżeli uprawnienia te nie są przewidziane przez niniejszy regulamin.
3. Rada Programowa ma prawo zmiany całości lub części regulaminu po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu.