http://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H27.jpg?>

REGULAMIN IPP

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 1 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Regulamin Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin dotyczy Programu Licencyjnego prowadzonego przez Instytut Psychologii Procesu, na który składają się Szkolenie Podstawowe oraz stanowiące jego kontynuację Szkolenie Dyplomowe.

2. Zasady i warunki przyjęcia do Szkolenia Podstawowego określa Rada Programowa.

§ 2
1. Przyjęcie w poczet studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu następuje z chwilą wydania przez Radę Programową decyzji o rejestracji studenta.

2. Student otrzymuje indeks, który jest dokumentem obrazującym przebieg studiów i pozostaje jego własnością po ukończeniu studiów.

3. Po ukończeniu Szkolenia Podstawowego absolwent uzyskuje zaświadczenie. Po ukończeniu Szkolenia Dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom ukończenia Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Treść i formę zaświadczenia i dyplomu określają odrębne przepisy.

§ 3
1. Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu jest Rada Programowa.

2. W skład Rady Programowej wchodzi dwóch dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu (Koordynatorzy Programu Licencyjnego) oraz przedstawiciel Samorządu Studentów.

3. Rada Programowa sprawuje ogólny nadzór nad sprawami związanymi z rekrutacją, procesem dydaktycznym i tokiem studiów. Organizację i tryb pracy Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 4
1. W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu stronom przysługuje prawo zwrócenia się do Mediatora wybieranego przez Radę Programową spośród dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu.

2. W razie nie dojścia do porozumienia, w sprawach wszystkich decyzji Rady Programowej dotyczących studentów, a objętych postanowieniami niniejszego regulaminu przysługuje prawo zwrócenia się do Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Wystąpienie za zgodą zainteresowanego mogą złożyć również organy Samorządu Studenckiego lub grono kolegów - studentów.

§ 5
1. Reprezentantem ogółu studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu są organy Samorządu Studenckiego.

2. Odpowiednie organy Samorządu Studenckiego są uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.

§ 6
Student zobowiązany jest do ustanowienia Komitetu Studiów. W skład Komitetu Studiów wchodzi przynajmniej jeden dyplomowany processworker, dwóch studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, którzy odbyli stosowne przeszkolenie organizowane przez Radę Programową. Rola członka Komitetu Studiów nie może być łączona z rolą terapeuty. Zakres działalności Komitetu Studiów oraz zasady przyznania Tymczasowego Komitetu Studiów określa Rada Programowa.


II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 7
Rok szkolny rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku.

§ 8
1. Studia odbywają się według programów nauczania ustalonych z uwzględnieniem zasad International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP).

2. Plan studiów określa przedmioty, ich wymiar czasowy i zasady zaliczania, wymiar czasowy terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej i grupowej oraz praktyk studenckich.

3. Plan studiów jest ogólnie dostępny – publikowany na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu. Jego zmiany są podawane do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Szczegółowy rozkład oraz obsada zajęć (Katalog Szkoleń) podawane są do wiadomości studentom po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego przed rozpoczęciem semestru lub roku szkolnego.

5. Harmonogram egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego w sesji jesiennej, zimowej i letniej ustala Rada Programowa.

6. Do prowadzenia wykładów oraz przyjmowania egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego uprawnieni są dyplomowany processworkerzy , którzy uzyskali uprawnienia, korzystają z superwizji i kontynuują własną edukację – zgodnie z zasadami Instytutu Psychologii Procesu, z uwzględnieniem zasad International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP). Do przyjmowania egzaminów dyplomowych uprawnieni są dyplomowani nauczyciele psychologii procesu z przynajmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami superwizora.

§ 9
Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planu studiów regulują odrębne przepisy. Praktykę odbywają włącznie studenci Szkolenia Dyplomowego.

§ 10
Każdy student - w uzasadnionych przypadkach - za zgodą Rady Programowej może zaliczać i zdawać egzaminy w trybie indywidualnym. Tryb ten nie może obejmować zwolnień ze zdawania obowiązujących egzaminów.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 11

1. Student Szkolenia Podstawowego ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz zbiorów bibliotecznych Instytutu Psychologii Procesu, jak też z pomocy dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu i organów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
b. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu za pośrednictwem przedstawicieli studentów,
c. zgłaszania do Rady Programowej postulatów dotyczących planu studiów, programu nauczania, toku studiów, spraw związanych z procesem nauczania oraz warunkami socjalno-bytowymi,
d. uczestniczenia w badaniach prowadzonych przez Instytut Psychologii Procesu,
e. uczestniczenia w zajęciach otwartych,
f. pierwszeństwa udziału, promocyjnych cen, zniżek lub zwolnienia z opłat za warsztaty i zajęcia organizowane przez Instytut Psychologii Procesu.

2. Student Szkolenia Dyplomowego poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 1 ma prawo do:
a. prowadzenia własnej praktyki terapeutycznej, prowadzenia zajęć i warsztatów rozwojowych (z wyłączeniem tzw. całościowych szkoleń w pracy z procesem i nauczania metody), stosowania pracy z procesem w ramach działalności zawodowej w różnych obszarach życia; powyższe wymagają uprzedniej zgody Komitetu Studiów i superwizji dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu,
b. zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i praktyki terapeutycznej do Katalogu Szkoleń Instytutu Psychologii Procesu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Programową,
c. organizowania w ramach Instytutu spotkań, happeningów, procesów grupowych, otwartego forum i innych działań społecznych; powyższe wymagają superwizji dyplomowanego nauczyciela pracy z procesem,
d. ogłaszania o prowadzonych przez siebie działaniach i inicjatywach w serwisie internetowym Instytutu Psychologii Procesu,
e. tworzenia własnych ośrodków i gabinetów psychologicznych działających pod superwizją dyplomowanego nauczyciela pracy z procesem i afiliacji przy IPP.
f. uczestniczenia w zajęciach internetowych prowadzonych przez dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu lub prowadzenia takich zajęć z wykorzystaniem serwisu internetowego Instytutu Psychologii Procesu.
g. korzystania ze stringów mailowych prowadzonych przez IPP: spolecznoscipp oraz studenciipp

§ 12
1. Do podstawowych obowiązków studenta należy:
a. zdobywanie wiedzy, branie udziału w zajęciach przewidzianych w programie studiów, a ponadto rozwijanie aktywności naukowej według indywidualnie opracowanego toku studiów,
b. poszanowanie praw i obyczajów studenckich,
c. dbałość o dobre imię Instytutu Psychologii Procesu,
d. poszanowanie mienia Instytutu Psychologii Procesu,
e. terminowe uiszczanie opłat studenckich,
f. składanie Komitetowi Studiów pisemnych sprawozdań z każdego roku studiów,
g. systematyczne prowadzenie indeksu także w formie elektronicznej

2. Student Szkolenia Dyplomowego ma obowiązek superwizji.


IV. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA, PONOWNE PRZYJĘCIE

§ 13
Student może przenieść się do innego Programu Licencyjnego spełniającego standardy wynikające z zasad ustalonych przez International Association of Processwork Oriented Psychology (IAPOP), o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec Instytutu Psychologii Procesu.

§ 14
1. Student może przenieść się z innego Programu Licencyjnego (w tym także zagranicznego) spełniającego standardy wynikające z zasad ustalonych przez International Association of Processwork Diplomates (IAPD), jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tym Programie Licencyjnym.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z danego Programu Licencyjnego podejmuje Rada Programowa.

3. Rada Programowa określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez przeniesionego studenta zaległości wynikających z różnic w planach i programach studiów.

§ 15
1. Na wniosek studenta złożony po uzyskaniu uprzedniej zgody Komitetu Studiów, Rada Programowa może udzielić mu przerwy w studiach na czas określony, nie dłuższy niż 18 miesięcy. W okresie przerwy studentowi nie przysługują prawa studenckie, zachowuje jednak prawo wznowienia studiów.

2. W przypadku wznowienia studiów przepis § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Student zobowiązany jest do uiszczenia nieuregulowanych należności z tytułu opłat studenckich.

3. Rada Programowa nie może udzielić przerwy wstecznie.

§ 16
1. Rada Programowa może wyrazić zgodę na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu studenta, który został skreślony z listy studentów.

2. Student Programu licencyjnego, który zrezygnował ze studiów w trybie § 22 pkt 1 i złożył wniosek o ponowne przyjęcie oraz przedstawił rekomendację byłych członków Komitetu Studiów i byłego terapeuty rozpoczyna przerwany etap szkolenia od początku. Nie ma możliwości wznowienia studiów przerwanych w Fazie Egzaminów Dyplomowych. Szczegółowe zasady ponownego przyjmowania do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu określa Rada Programowa.


V. ZASADY ZALICZEŃ

§ 17
1. Szkolenie Podstawowe trwa 2 lata , zaś Szkolenie Dyplomowe 5 lat i jest podzielone na 3 fazy: Szkolenie Praktyczne 2 lata, Proces Certyfikacyjny 2 lata, Egzaminy Dyplomowe 1 rok. W uzasadnionych przypadkach Rada Programowa może ustalić dłuższy okres zaliczeniowy odbywania Szkolenia Dyplomowego.

2. Warunkiem ukończenia Szkolenia Podstawowego jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów.

§ 18
1. Student składa egzaminy wstępne do Szkolenia Dyplomowego w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem. Szczegółowe wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do egzaminów wstępnych określa Rada Programowa.

2. Egzaminy wstępne odbywają się przed komisją, w skład której wchodzą: egzaminator – dyplomowany processworker i Osoba Wspierająca, wybrana przez studenta spośród studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Wybór egzaminatora następuje w drodze losowania.

3. Student może składać najwyżej 3 egzaminy przed jednym egzaminatorem.

4. Rola egzaminatora nie może być łączona z rolą terapeuty.

§ 19
1. Rada Programowa w porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego ustala organizację sesji.

2. Egzaminy wstępne powinny być złożone w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od ukończenia przez studenta Szkolenia Podstawowego. W okresie składania egzaminów wstępnych student zachowuje uprawnienia studenta Szkolenia Podstawowego.

3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.2, student zostaje skreślony z listy studentów.

§ 20
1. Przy egzaminach wstępnych stosuje się następujące oceny:
- zaliczone,
- niezaliczone,
- warunkowe zaliczenie.

2. Zaliczenie egzaminu w przypadku otrzymania oceny „warunkowe zaliczenie” jest uzależnione od wywiązania się z dodatkowych zadań nałożonych przez egzaminatora.

3. Ocena z każdego przedmiotu wpisywana jest do karty egzaminacyjnej.

§ 21
Po otrzymaniu na egzaminie oceny „niezaliczone” studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu. Egzamin poprawkowy z danego przedmiotu składany jest przed tym samym egzaminatorem, chyba że egzaminator postanowi inaczej.

§ 22
Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:
1) uzasadnionej pisemnie rezygnacji ze studiów, za uprzednim:
- powiadomieniem Komitetu Studiów,
- zwrotem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia terapii, mediacji i pracy z grupami metodą psychologii procesu,
- zrzeczeniem się obowiązków członka Komitetu Studiów po przepracowaniu zakończenia współpracy ze studentem;
2) nie złożenia wymaganych dokumentów w celu rozliczenia roku w przewidzianym terminie;
3) nie uiszczenia opłaty studenckiej przez 3 miesiące;
4) przekroczenia czasu realizacji wymagań w ramach danej fazy studiów.


VI. PRACA DYPLOMOWA, EGZAMINY DYPLOMOWE, UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 23
1. Po spełnieniu warunków określonych w planie i programie Szkolenia Dyplomowego student uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminów dyplomowych. Szczegółowe wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do egzaminów dyplomowych określa Rada Programowa.

2. Student po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminów dyplomowych otrzymuje Międzynarodowy Dyplom Processworkera. Dyplom stanowi podstawę ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek Instytutu Psychologii Procesu.

3. Dyplom, o którym mowa w ust. 2 uprawnia do przystąpienia do Szkolenia Nauczycielsko - Superwizorskiego Instytutu Psychologii Procesu. Ukończenie szkolenia pozwala uzyskać tytuł Superwizora i Nauczyciela Psychologii Procesu.
Szczegółowe zasady Szkolenia Nauczycielsko - Superwizorskiego Instytutu Psychologii Procesu określa Rada Programowa.

§ 24
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

2. Praca dyplomowa powinna być przydatna do rozwijania teorii i praktyki pracy z procesem lub służyć jako materiał do nauki psychologii procesu. Praca powinna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną studenta, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

3. Pracę dyplomową może stanowić raport badawczy, środek nauczania, projekt w polu albo twórcze przedstawienie tematu z psychologii zorientowanej na proces, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

§ 25
Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz Rada Programowa.

§ 26
Egzaminy dyplomowe powinny być złożone w terminie nie dłuższym niż 3 lata od uzyskania przez studenta zaliczenia Fazy Procesu Certyfikacji, szczegółowo opisanych w Planie studiów.

§ 27
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów dyplomowych jest uzyskanie zaliczenia pracy dyplomowej.

2. Egzaminy dyplomowe odbywają się przed komisją powołaną przez Radę Programową. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi dwóch egzaminatorów – dyplomowanych nauczycieli pracy z procesem posiadających odpowiednie uprawnienia, w tym jeden reprezentant Instytutu Psychologii Procesu. Wybór egzaminatora następuje w drodze losowania.

3. Do udziału w egzaminie dyplomowym w roli obserwatora może zostać zaproszony 1 uczestnik Szkolenia Nauczycielsko - Superwizorskiego IPP

§ 28
Przy ocenie egzaminów dyplomowych stosuje się oceny:
- zaliczone
- niezaliczone

§ 29
1. W przypadku otrzymania na egzaminie dyplomowym oceny „niezaliczone” Rada Programowa wyznacza kolejny termin w następnym roku szkolnym.

2. W przypadku nie zaliczenia egzaminów dyplomowych w trzecim terminie Rada Programowa wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 30
Absolwentowi Szkolenia Dyplomowego wydaje się na jego wniosek, zaświadczenie zawierające informację o odbytych podczas studiów zajęciach oraz wykaz zdanych egzaminów.

VII. ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 31
1. Wysokość opłaty studenckiej za Szkolenie Podstawowe oraz Szkolenie Dyplomowe prowadzone przez Instytut Psychologii Procesu jest ustalana przez Radę Programową po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego i podana do wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Zajęcia dydaktyczne, obowiązkowa terapia własna, superwizja indywidualna i grupowa podlegają oddzielnej opłacie.

3. Egzaminy nie stanowią integralnej części zajęć dydaktycznych i podlegają oddzielnej opłacie. Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest ustalana przez Radę Programową po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego i podana do wiadomości wraz z harmonogramem egzaminów.

4. W przypadkach szczególnych Rada Programowa może na wniosek studenta wyrazić zgodę na odpracowanie w ustalonej indywidualnie formie opłaty studenckiej w całości lub w części albo na rozłożenie jej na raty.

5. Opłaty studenckie powinny być wniesione do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 32
1. Dyplomowani nauczyciele psychologii procesu wnoszą opłatę na zasadach i w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji Instytut Psychologii Procesu.

§ 33
1. Dysponentem funduszy pochodzących z opłat studenckich i nauczycielskich jest Rada Programowa.

2. Fundusze mogą być przeznaczane wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.


VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Decyzje wydane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu Programu Licencyjnego, na mocy których studenci nabyli uprawnienia, zachowują moc nawet jeżeli uprawnienia te nie są przewidziane przez niniejszy regulamin.

3. Fundatorzy Fundacji Instytut Psychologii Procesu mają prawo zmiany całości lub części regulaminu po zasięgnięciu opinii organu Samorządu Studenckiego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 2 z poprawkami z dnia 21.02.2023PLAN STUDIÓW Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe obejmuje 460 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
- psychopatologia i diagnoza kliniczna - przynajmniej 60 godzin,
- podstawy teorii i praktyki innych szkół psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem kierunków analitycznych, behawioralnych, systemowych i humanistycznych (Terapia Gestalt, Rogers) – przynajmniej 60 godzin.
- podstawy pracy z procesem - 290 godzin warsztatów (w tym przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym processworkerem i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:
- Wprowadzenie do pracy z procesem
- Praca z progiem - czyli co nas ogranicza
- Praca ze snami - sny a proces śnienia
- Praca ze snami - sen z dzieciństwa
- Praca z symptomami fizycznymi
- Praca z ciałem
- Relacje - komunikacja, projekcje, zaśnienia
- Relacje - sny relacyjne i mit relacji
- Relacje - praca z rodziną
- Psychologia Procesu i Szamanizm
- Praca z uzależnieniami
- Odmienne stany świadomości
- Praca z transem i osobami w śpiączce
- Krytyk: wróg czy nauczyciel?
- Praca wewnętrzna
- Twórczość
- Praca z nadużyciami
- Praca z grupą
- Zagadnienia społeczne

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym processworkerem.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów - dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.Szkolenie Dyplomowe

Egzamin wstępny do Szkolenia Dyplomowego zdawany jest z następujących przedmiotów:
1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu
2. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
3. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem
4. Praca w kanale propriocepcji
5. Praca w kanale ruchowym
6. Praca w kanale słuchowym
7. Praca w kanale relacji
8. Praca w kanale świata
9. Praca z odmiennymi stanami świadomości
10. Praca wewnętrzna (część praktyczna i teoretyczna)


Szkolenie Dyplomowe składa się z 3 Faz: Szkolenie Praktyczne; Proces Certyfikacyjny; Egzaminy Dyplomowe /załącznik nr 1/


Szkolenie Dyplomowe obejmuje rocznie przynajmniej 60 godzin zajęć warsztatowych z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu, w tym w ciągu całego szkolenia dyplomowego przynajmniej 50 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu za granicą w ramach akredytowanych programów International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) i dotyczy pracy z procesem.

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach, superwizji oraz praktykach.


Ponadto student Szkolenia Dyplomowego zobowiązany jest:

1. odbyć przynajmniej 150 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 100 godzin z dyplomowanym processworkerem. Pozostałe godziny (za uprzednią zgodą Rady Programowej i Komitetu Studiów) student może odbyć z zaawansowanym studentem szkolenia dyplomowego lub z terapeutą innego kierunku terapeutycznego posiadającego stosowne uprawnienia; oraz 20 godzin sesji relacyjnych

2. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów - dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu;

3. przeprowadzić minimum 250 godzin sesji z klientami pod superwizją w tym: minimum 225 godzin sesji indywidualnych i minimum 25 godzin pracy z parą - faza Szkolenie Praktyczne

4. uczestniczyć w superwizji, w tym: przynajmniej 50 godzin superwizji indywidualnych u dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu; 125 godzin superwizji grupowej rocznie - faza Szkolenie Praktyczne

5. poddać kontroli dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu przynajmniej 10 sesji z klientami indywidualnymi, nagranych na video w ramach przynajmniej 10 superwizji video – faza Szkolenie Praktyczne

6. poddać kontroli dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu przynajmniej 10 sesji pracy z relacją, nagranych na video w ramach przynajmniej 10 superwizji video – faza Szkolenie Praktyczne

7. poddać kontroli dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu przynajmniej 20 procesów grupowych nagranych na video w ramach przynajmniej 20 superwizji video – faza Szkolenie Praktyczne

8. odbyć 400 godzin praktyk, w tym 60 godzin superwizji praktyk u dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu - faza: Szkolenie Praktyczne i Proces Certyfikacyjny

9. sporządzić 2 pisemne studia przypadku /1 terapii indywidualnej i 1 terapii relacji/ i uzyskać ich akceptację u superwizora - faza Proces Certyfikacyjny. STUDIUM PRZYPADKU - klient indywidualny: minimum 6 miesięcy; minimum 10 sesji w tym czasie; minimum 10 superwizji w tym czasie (5 video). STUDIUM PRZYPADKU - para: minimum 4 sesje - każda sesja nagrana na video i osobno superwizowana.

10. wziąć udział w dwóch cyklach seminariów dopuszczających do egzaminów dyplomowych prowadzonych przez dwóch dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu uprawnionych do samodzielnej superwizji studentów (tzw. Klasa Dyplomowa) - faza Proces Certyfikacyjny

11. Prowadzić stałą praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją w Fazie Procesu Certyfikacyjnego i Egzaminów Dyplomowych


W trakcie klasy dyplomowej student prezentuje i omawia prace z klientem, pracę wewnętrzną i analizy video.

Prowadzący klasę dyplomową udzielają studentowi rekomendacji do zdawania egzaminów dyplomowych oceniając jego umiejętności, uwzględniając w szczególności: prace z klasy dyplomowej, jeśli zaistnieje taka potrzeba - w porozumieniu z superwizorami - prace zademonstrowane podczas superwizji grupowej, wiadomości przedstawione podczas kontroli przypadków i analiz wideo oraz informacje udzielone przez Komitet Studiów.

Student Szkolenia Dyplomowego zobowiązany jest wykonać pod kierunkiem dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu pracę dyplomową, opartą o doświadczenie empiryczne, przydatną do rozwijania teorii i praktyki pracy z procesem lub służącą jako materiał do nauki psychologii procesu.


Egzaminy dyplomowe zdawane są z następujących przedmiotów:

1. Praca z osobą nad snem
2. Praca z osobą nad symptomem fizycznym
3. Praca z parą lub rodziną nad relacją
4. Praca z grupą
5. Praca z osobą w ekstremalnym lub odmiennym stanie świadomości
6. Praca wewnętrzna
7. Praca nad własnym konfliktem w relacji
8. Etyka
9. Praca z osobą z wyższą rangą
10. Praca z osobą z niższą rangą

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 3 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady i warunki przyjęcia do Szkolenia Podstawowego

§ 1
1. Wniosek o przyjęcie do Szkolenia Podstawowego może być złożony w każdym czasie.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Rada Programowa.
3. Celem postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie oceny predyspozycji kandydata na studia.

§ 2
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego processworkera lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.

§ 3
Dokumenty, o których mowa w § 2 należy przesłać pocztą lub składać w Administracji Studiów osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 4
Rada Programowa wyznacza kandydatowi termin rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy omawiane są kwestie związane z wizją i decyzją kandydata o podjęciu studiów, a także jego projekt radzenia sobie z ponoszeniem kosztów związanych ze studiowaniem.

§ 5
Rada Programowa podejmuje decyzję w przedmiocie rejestracji kandydata w terminie 14 dni od złożenia wniosku o przyjęcie.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 4 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP

§ 1. Student Szkolenia Podstawowego, mający zamiar przystąpić do egzaminów wstępnych, na pięć tygodni przed planowanym terminem egzaminów zobowiązany jest złożyć w Administracji Studiów następujące dokumenty:

- zaświadczenie o spełnieniu warunków określonych w planie i programie Szkolenia Podstawowego,
- pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów,
- pisemne potwierdzenie złożenia Komitetowi Studiów sprawozdań rocznych,
- kopię potwierdzenia wpłaty opłaty egzaminacyjnej,
- oświadczenie co do formy zaliczenia, w przypadku wyboru innej od tradycyjnych formy zaliczania,
- dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku gdy nie został uprzednio złożony w Administracji Studiów,

2. W przypadku, gdy student w danej sesji zdaje część egzaminów, na pięć tygodni przed planowanym terminem egzaminów zobowiązany jest złożyć w Administracji Studiów listę przedmiotów.

§ 2 1. Rada Programowa podejmuje uchwałę o dopuszczeniu studenta do egzaminów wstępnych na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminów.
2. Lista osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych podawana jest do wiadomości studentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu.

§ 3. 1. Rada Programowa każdorazowo ustala termin wycofywania zgłoszeń do egzaminów wstępnych.
2. W przypadku zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz dopełnienia wymogów opisanych w § 1 studentowi przysługuje zwrot połowy opłaty egzaminacyjnej.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 5 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zakres działalności Komitetu Studiów

§ 1
1 Student Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu zobowiązany jest do ustanowienia Komitetu Studiów.
2. W skład Komitetu Studiów wchodzi przynajmniej jeden dyplomowany processworker reprezentujący Instytut Psychologii Procesu, dwóch studentów Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

§ 2
Komitet Studiów towarzyszy studentowi w trakcie studiów, w szczególności: udziela pomocy w planowaniu przebiegu studiów, motywuje, udziela wsparcia i uczestniczy w podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z procesem dydaktycznym.

§ 3
1. Kandydat na członka Komitetu Studiów składa pisemną deklarację następującej treści: "Wyrażam zgodę na ustanowienie mnie członkiem Komitetu Studiów X i przyjmuję na siebie obowiązki członka Komitetu Studiów, zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz uchwałą Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia [...] nr [...]”.
2. Student jest zobowiązany złożyć deklaracje członków Komitetu Studiów w Administracji Studiów.

§ 4
1. Zmiana członka Komitetu Studiów może nastąpić za jego zgodą lub na podstawie decyzji Rady Programowej wydanej z urzędu lub na wniosek studenta, w przypadku gdy członek Komitetu Studiów nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów członek Komitetu Studiów (student Szkolenia Dyplomowego) ma obowiązek poinformować o tym Administrację Studiów i studenta oraz przepracować z nim zakończenie współpracy.
3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie przerwy w studiach ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy pomimo przerwy w studiach członek Komitetu Studiów zamierza pełnić swoje obowiązki, składa pisemną deklarację następującej treści: "Oświadczam, że pomimo przerwy w studiach będę pełnił obowiązki członka Komitetu Studiów X, zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz uchwałą Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia [...] nr [...]”
4. W przypadku zmiany członka Komitetu Studiów uzupełnienie składu Komitetu musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy.

§ 5
1. Student jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z członkami Komitetu Studiów, na zasadach ustalonych indywidualnie z każdym z członków.
2. Student jest zobowiązany na bieżąco informować członków Komitetu Studiów o przebiegu studiów, w celu umożliwienia im realizowania zadań, o których mowa w § 2.
3. Student jest zobowiązany do odbycia rocznie przynajmniej dwóch sesji dotyczących przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów - dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Sesje z członkami Komitetu Studiów wliczane są do liczby wymaganych godzin terapii własnej.
4. Student jest zobowiązany do składania Komitetowi Studiów raportów rocznych dotyczących przebiegu studiów w terminie do 30 września. Raport składa się z części formalnej, dokumentującej przebieg studiów pod względem realizacji planu studiów i formalnych wymagań /potwierdzonej w indeksie papierowym i elektronicznym/ oraz opisowej dotyczącej doświadczeń studenta.

§ 6
1. Członkowie Komitetu Studiów - dyplomowani processworkerzy oraz studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu zobowiązani są do:
- udzielenia studentom przynajmniej dwóch sesji rocznie celem omówienia przebiegu studiów,
- udzielenia studentom ubiegającym się o ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu pięciu sesji, stanowiących podstawę do udzielenia rekomendacji, o której mowa w § 16 ust. 2 Regulaminu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
- podejmowania decyzji w przedmiocie udzielenia zgody na przerwanie studiów, prowadzenie własnej praktyki terapeutycznej, prowadzenie zajęć i warsztatów rozwojowych, stosowanie pracy z procesem w ramach działalności zawodowej w różnych obszarach życia,
- zapoznania się z raportem rocznym studenta i udzielenia mu informacji zwrotnej.
2. Członkowie Komitetu Studiów są zobowiązani do dokumentowania odbytych ze studentem spotkań. Zasady dokumentowania spotkań ustalane są indywidualnie z każdym z członków Komitetu Studiów.
3. Przystąpienie przez studenta do kolejnej fazy studiów wymaga Rekomendacji Komitetu Studiów. Rekomendacje udzielane przez członków Komitetu Studiów wymagają uzasadnienia. Odmawiając udzielenia rekomendacji lub zgody członek Komitetu Studiów jest zobowiązany poinformować studenta, jakie warunki powinien spełnić w celu jej uzyskania.
4. Członkowie Komitetu Studiów zobowiązani są do przechowywania raportów rocznych studenta i wysłania do Administracji Studiów w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu potwierdzenia, że zapoznali się z raportem. W uzasadnionych przypadkach obowiązek przechowywania raportów może zostać zastąpiony poświadczeniem raportu podpisem członka Komitetu Studiów; raport przechowywany jest przez studenta i okazywany na wniosek Rady Programowej.

§ 7
1. W uzasadnionych przypadkach Rada Programowa wyznacza studentowi Tymczasowy Komitet Studiów. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do Tymczasowego Komitetu Studiów stosuje się przepisy dotyczące Komitetu Studiów.
2. Tymczasowy Komitet Studiów może zostać ustanowiony na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W tym czasie student zobowiązany jest odbyć dwie sesje z każdym z członków Tymczasowego Komitetu Studiów.
4. Członkowie Tymczasowego Komitetu Studiów są zobowiązani do udzielenia studentowi przynajmniej dwóch sesji – w ciągu pierwszego miesiąca współpracy oraz na jej zakończenie.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 6 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady i tryb zaliczania praktyk

§ 1
1. Student Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu zobowiązany jest do odbycia praktyk.
2. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w trzech działach, w których praktyczne zastosowanie ma psychologia procesu, w tym: psychiatria i psychosomatyka, po 133 godziny praktyk w każdym z działów, w tym po 20 godzin superwizji z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu.

§ 2
Merytoryczną opiekę nad praktykami sprawuje Rada Programowa.

§ 3
Celem odbywania praktyk jest w szczególności:
- pogłębienie i poszerzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne,
- zbieranie doświadczeń terapeutycznych w pracy z osobami w różnych stanach psychicznych, objętych opieką społeczną i psychiatryczną,
- doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania metod psychologii procesu w dziedzinach obowiązkowych oraz dziedzinie, w której student zamierza się specjalizować,
- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje,
- kształcenie poczucia etyki zawodowej.

§ 4
Praktyki mogą się odbywać w instytucji świadczącej usługi, w których praktyczne zastosowanie ma psychologia procesu.

§ 5
1.Student indywidualnie organizuje swoje praktyki.
2. Rada Programowa zatwierdza miejsce odbywania praktyk podpisując z instytucją, o której mowa w § 4 porozumienie o prowadzeniu praktyk.

§ 6
Student może odbywać praktyki w różnych miejscach, pod warunkiem, że suma zaliczonych godzin praktyk jest nie mniejsza niż wskazana w § 1 ust. 2.

§ 7
1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się z programu, właściwego dla określonego działu i zadań, wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyk ze strony instytucji, o której mowa w § 4.
2. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pisemnej opinii dotyczącej przebiegu pracy studenta od osoby odpowiedzialnej za realizację praktyk ze strony instytucji, o której mowa w § 4. Kopię opinii należy przedstawić superwizorowi praktyk i złożyć w Administracji Studiów.

§ 8
W trakcie odbywania praktyk student podlega superwizji dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu i jest zobowiązany do regularnych sesji kontroli przypadku z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu.

§ 9
1. Po zakończeniu praktyk student sporządza pisemny raport i pracę zaliczeniową. Superwizor poświadcza raport po zapoznaniu się z jego treścią i zatwierdza pracę.
2. Student zobowiązany jest zrealizować przynajmniej dwie z trzech praktyk w Fazie Szkolenia Praktycznego.
3. Warunkiem zaliczenia praktyk jest zaprezentowanie pracy zaliczeniowej podczas dorocznego zjazdu naukowego Instytutu Psychologii Procesu
4. Student zobowiązany jest złożyć raport i pracę zaliczeniową w bibliotece Instytutu Psychologii Procesu w terminie miesiąca od dnia zakończenia praktyk.
5. Student zobowiązany jest złożyć raport wraz z wykazem odbytych praktyk w Administracji Studiów najpóźniej z końcem Fazy Proces Certyfikacji.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 7 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Wymogi formalne niezbędne do przystąpienia do Egzaminów Dyplomowych

§ 1. Student Szkolenia Dyplomowego, mający zamiar przystąpić do egzaminów dyplomowych, na rok przed planowanym terminem egzaminów zobowiązany jest złożyć w Administracji Studiów pisemną deklarację przystąpienia do egzaminów dyplomowych.

§ 2. 1. Student Szkolenia Dyplomowego na 6 miesięcy przed planowanym terminem egzaminów zobowiązany jest złożyć w Administracji Studiów sporządzone na podstawie indeksu i sprawozdań rocznych pisemne podsumowanie odbytego szkolenia, w szczególności seminariów, sesji indywidualnych, superwizji i praktyk oraz podać do wiadomości Rady Programowej temat pracy dyplomowej i nazwisko promotora.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia szkolenia Rada Programowa przedstawia studentowi wykaz brakujących godzin sesji, warsztatów i praktyki.

§ 3. Student ma obowiązek wzięcia udziału w dwóch seminariach dopuszczających do egzaminów (tzw. Klasa Dyplomowa) i uzyskać rekomendację prowadzących seminaria.

§ 4. 1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminów dyplomowych jest uzyskanie zaliczenia pracy dyplomowej oraz zaprezentowanie jej podczas dorocznego zjazdu naukowego Instytutu Psychologii Procesu
2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w bibliotece Instytutu Psychologii Procesu.

§ 5. Student na 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminów zobowiązany jest złożyć w Administracji Studiów następujące dokumenty:
- zaświadczenie o spełnieniu warunków określonych w planie i programie Szkolenia Dyplomowego ,
- pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów,
- pisemną rekomendację prowadzących seminaria bramkowe,
- zaliczoną pracę dyplomową,
- kopię potwierdzenia wpłaty opłaty egzaminacyjnej.

§ 6. Rada Programowa podejmuje uchwałę o dopuszczeniu studenta do egzaminów dyplomowych na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminów.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 8 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady ponownego przyjmowania do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

§1 .1. Rada Programowa może wyrazić zgodę na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu studenta, który został skreślony z listy studentów.
2. Wniosek o wszczęcie procedury ponownego przyjęcia wymaga formy pisemnej.

§ 2. Student Szkolenia Dyplomowego, który zrezygnował ze studiów w trybie § 22 pkt 1 Regulaminu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i złożył wniosek o ponowne przyjęcie rozpoczyna przerwany etap szkolenia od początku.

§ 3. 1. Członek Komitetu Studiów udziela rekomendacji, o której mowa w § 2 po odbyciu pięciu sesji ze studentem ubiegającym się o ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego.
2. Terapeuta udziela rekomendacji, o której mowa w § 1 ust. 2 po odbyciu piętnastu sesji ze studentem ubiegającym się o ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego.
3. W przypadku braku możliwości odbycia sesji z którymkolwiek z członków Komitetu Studiów lub z terapeutą Rada Programowa wyznacza jego zastępcę.
4. Sesje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są wliczane do liczby wymaganych godzin terapii własnej.

§ 4. 1. Student ubiegający się o ponowne przyjęcie zobowiązany jest złożyć rekomendacje, o których mowa w § 2 wraz z podaniem do Rady Programowej o wyrażenie zgody na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego.
2. Podanie, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia.

§ 5. 1. Rada Programowa podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rada Programowa podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego w terminie 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 6. 1. Decyzja Rady Programowej w przedmiocie wyrażenia zgody na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego jest skuteczna z chwilą podjęcia, chyba że Rada Programowa postanowi inaczej.
2. W szczególnych przypadkach Rada Programowa wyraża warunkową zgodę na ponowne przyjęcie do Programu Licencyjnego. Warunki ustalane są indywidualnie ze studentem. Niedotrzymanie warunków stanowi podstawę skreślenia z listy studentów.

§ 7. Ponowne Przyjęcie do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu nie jest możliwe w przypadku gdy kandydat po skreśleniu z listy studentów prowadził praktykę terapeutyczną lub stosował narzędzia psychologii procesu bez wymaganych uprawnień.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 9 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Dyplomy i Zaświadczenia

§ 1. 1. Student Szkolenia Dyplomowego po zaliczeniu egzaminów wstępnych otrzymuje zaświadczenie następującej treści: Instytut Psychologii Procesu zaświadcza, że (imię i nazwisko) ukończył/a Szkolenie Podstawowe prowadzone w ramach Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i pomyślnie przeszła/przeszedł procedurę kwalifikacyjną do Szkolenia Dyplomowego. W ramach dalszego szkolenia (imię i nazwisko) ma prawo do prowadzenia terapii, mediacji i pracy z grupami metodą psychologii procesu pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela Psychologii Procesu.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydawane jest na 3 lata.
3. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 jako dokument przyznawany na czas studiów student zobowiązany jest zwrócić Administracji IPP.

§ 2.1 Absolwent Szkolenia Dyplomowego otrzymuje Dyplom ukończenia Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.
2. Dyplom, o którym mowa w ust. 1 wydawany jest na 5 lat.
3. Dyplom, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty POP przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 10 z poprawkami z dnia 21.02.2023 W sprawie prowadzenia ewidencji Dyplomów i Zaświadczeń oraz archiwizacji Prac Dyplomowych

§ 1. Instytut Psychologii Procesu prowadzi Ewidencję Dyplomów i Zaświadczeń, będącą spisem wszystkich dyplomów ukończenia Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz zaświadczeń wydawanych zgodnie z Regulaminem Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

§ 2. Ewidencja Dyplomów zawiera następujące dane:
- dane osobowe studenta (w tym numer PESEL),
- numer albumu studenta,
- datę rozpoczęcia Szkolenia Dyplomowego
- specjalność,
- datę wygaśnięcia praw studenckich (data ukończenia Programu Licencyjnego),
- numer dyplomu,
- uzyskany tytuł,
- datę wydania dyplomu i ewentualnie jego duplikatu lub sprostowania,
- datę wydania suplementu do dyplomu,
- tytuł pracy dyplomowej,
- imię i nazwisko promotora,
- datę złożenia pracy dyplomowej,
- datę złożenia egzaminów dyplomowych,
- skład komisji egzaminów dyplomowych,
- oceny uzyskane na egzaminach dyplomowych.

§ 2. 1. Ewidencja Zaświadczeń zawiera następujące dane:
- dane osobowe studenta (w tym numer PESEL),
- numer albumu studenta,
- numer zaświadczenia,
- datę wydania zaświadczenia i ewentualnie jego duplikatu lub sprostowania.
2. Ewidencja Zaświadczeń wydawanych absolwentom Szkolenia Podstawowego zawiera poza danymi wymienionymi w § 2 ust 2 następujące dane:
- datę rozpoczęcia i ukończenia Szkolenia Podstawowego,
3. Ewidencja Zaświadczeń wydawanych Studentom Szkolenia Dyplomowego po zaliczeniu egzaminów wstępnych poza danymi wymienionymi w § 2 ust 2 następujące dane:
- datę złożenia egzaminów wstępnych do Szkolenia Dyplomowego,
- datę wygaśnięcia uprawnień związanych z wydaniem zaświadczenia.
4. Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, kursów, warsztatów i innych zajęć organizowanych w ramach Instytutu Psychologii Procesu zawiera poza danymi wymienionymi w § 2 ust 2 następujące dane:
- datę rozpoczęcia i ukończenia zajęć,
- miejsce, w którym odbyły się zajęcia,
- liczbę odbytych godzin zajęć,
- treść tekstu dodatkowego.

§ 3. 1. Zaświadczenia i dyplomy wydawane są przez Administrację Studiów na podstawie danych zawartych w Ewidencji Dyplomów i Zaświadczeń.
2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów, warsztatów i innych zajęć organizowanych w ramach Instytutu Psychologii Procesu są wydawane lub wysyłane listem poleconym prowadzącemu zajęcia w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia danych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4.

§ 4. 1. Archiwizację prac dyplomowych prowadzi Administracja Studiów.
2. Student jest zobowiązany do złożenia w Administracji Studiów jednego egzemplarza pracy dyplomowej, podpisanego własnoręcznie przez studenta, promotora i członka Komitetu Studiów – dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu wraz z załącznikami oraz elektronicznej wersji pracy.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 11 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady i tryb zgłaszania zajęć i praktyki psychoterapeutycznej, coachingowej, mediacyjnej lub facylitatorskiej do Katalogu Szkoleń Instytutu Psychologii Procesu

§ 1. 1. Student Szkolenia Dyplomowego ma prawo do zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i praktyki terapeutycznej do Katalogu Szkoleń Instytutu Psychologii Procesu.
2. Katalog Szkoleń jest publikowany na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu, oraz w miarę możliwości w formie drukowanej.

§ 2. Student zobowiązany jest każdorazowo załączyć do wniosku o umieszczenie planowanych zajęć w Katalogu Szkoleń akceptację uzyskaną od superwizora i jego pisemne zobowiązanie do superwizowania zajęć.

§ 3. 1. Uchwałę w przedmiocie umieszczenia zajęć w Katalogu Szkoleń podejmuje Rada Programowa po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami o planowanych zajęciach oraz treścią planowanego ogłoszenia.
2. Rada Programowa odmawia umieszczenia proponowanych przez studenta zajęć w Katalogu Szkoleń w przypadku, gdy pretendują one do nauczania metody.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 12 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady organizowania warsztatów wykładowców zagranicznych

§ 1. Zagraniczny wykładowca zapraszany jest do Polski przez Radę Programową.

§ 2. 1. W przypadku, gdy wykładowca nie wskaże organizatora warsztatu Rada Programowa ogłasza konkurs.
2. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu.

§ 3. Do konkursu przystąpić mogą wyłącznie studenci Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i dyplomowani processworkerzy Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

§ 4. Rada Programowa dokonuje wyboru organizatora warsztatu, który przedstawił ofertę z najniższą ceną organizacji warsztatu i daje rękojmię rzetelnego zorganizowania warsztatu.

§ 5. Rada Programowa zawiera z organizatorem warsztatu umowę zlecenia. Strony ustalają wynagrodzenie na kwotę równą 7,5% dochodu za warsztat.

§ 6. Organizator warsztatu otrzymuje z funduszów Instytutu Psychologii Procesu zaliczkę na poczet wydatków związanych z organizacją warsztatu.

§ 7. 1. Informacja o warsztacie publikowana jest na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu przynajmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem warsztatu. Informacja zawiera pouczenie o obowiązku przyniesienia na warsztat dowodów wpłat za uczestnictwo w warsztacie .
2. Organizator zobowiązany jest - w miarę możliwości - zamieścić ogłoszenie o warsztacie w miesięczniku „Sens”, "Charaktery" i/lub w innych czasopismach i nośnikach reklam, zgodnie z identyfikacją graficzną IPP.

§ 8. Zapisy na warsztat odbywają się za pośrednictwem internetu.

§ 9. Zniżka od ustalonej ceny warsztatu przysługuje studentom, którzy opłacili składki za półrocze, w którym odbywa się warsztat.
§ 10. 1. Administracja na 2 dni przed planowanym terminem warsztatu przekazuje organizatorowi warsztatu listę uczestników, którzy dokonali wpłat za uczestnictwo w warsztacie.
2. Organizator warsztatu zobowiązany jest przygotować listę zbiorczą uczestników, z wyszczególnieniem wysokości dokonanych wpłat oraz formy płatności.

§ 11. Organizator warsztatu zobowiązany jest przygotować zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie. Zaświadczenia podpisywane są przez prowadzących i przedstawiciela Rady Programowej.

§ 12. Rozliczenie warsztatu dokonywane jest wspólnie przez organizatora warsztatu, księgowego i administrację.

§ 13. Organizator zobowiązany jest przedłożyć Radzie Programowej umowę z zagranicznym wykładowcą, dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym odbywa się warsztat, zestawienie przychodów i rozchodów, faktury, listę uczestników warsztatu wraz z ich podpisami.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 13 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Obowiązki organizatora Egzaminów Wstępnych do Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP

§ 1.

1. Organizator egzaminów wstępnych wybierany jest przez Radę Programową spośród kandydatów będących studentami Szkolenia Dyplomowego Instytutu Psychologii Procesu.

2. Organizator egzaminów wstępnych za wykonane czynności otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ustalonej przez Radę Programową Instytutu Psychologii Procesu.

§ 2.

1. Organizator egzaminów wstępnych zobowiązany jest pozostawać w stałym kontakcie ze studentami, dyplomowanymi processworkerami oraz Osobami Wspierającymi w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia egzaminów.

2. Organizator egzaminów wstępnych zobowiązany jest w szczególności do:
1) ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania egzaminów /Organizator egzaminów ustala datę każdej kolejnej sesji 6 miesięcy przed danym terminem, a egzaminatorzy, którzy będą mogli w tym terminie egzaminować zgłaszają swój udział Organizatorowi/;
2) udzielenia zainteresowanym informacji o miejscu i terminie egzaminów;
3) weryfikacji spełnienia przez studentów wymogów formalnych niezbędnych do przystąpienia do egzaminów wstępnych;
4) udzielenia pomocy w wyborze Osób Wspierających, ewentualnie przydzielenia Osób Wspierających - w miarę możliwości z uwzględnieniem oczekiwań zgłoszonych uprzednio przez studentów;
5) dokonania rozliczenia finansowego egzaminów.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 14 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady ogólne afiliacji ośrodków i gabinetów psychoterapeutycznych, praktyk coacha, mediatora i facylitatora przy Instytucie Psychologii Procesu

W celu ustanowienia przejrzystego systemu oceny jakości usług psychoterapeutycznych, podniesienia i ujednolicenia standardów świadczenia tych usług, w trosce o jak najszerzej pojęte dobro klienta, tworzy się sieć ośrodków afiliowanych przy Instytucie Psychologii Procesu
1. O afiliację ośrodka lub gabinetu psychologicznego mogą ubiegać się wyłącznie dyplomowani processworkerzy Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu lub studenci Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

2. W afiliowanym ośrodku lub gabinecie psychologicznym na stanowiskach merytorycznych zatrudnieni mogą być wyłącznie dyplomowani processworkerzy Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu lub studenci Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

3. Pracownicy afiliowanego ośrodka lub gabinetu psychologicznego zobowiązani są korzystać z superwizji dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

4. Afiliowany ośrodek lub gabinet zobowiązany jest prowadzić działalność zgodną ze standardami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

5. Szczegółowe zasady afiliacji ustalane są indywidualnie z ośrodkiem lub gabinetem psychologicznym.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Nr 15 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej COACHING POP Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

Zasady i warunki przyjęcia

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Coaching POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanym processworkerem mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Coachowie POP legitymujący się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:

1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego processworkera lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.


Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla ścieżek specjalizacyjnych obejmuje 340 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (w tym przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym processworkerem i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:
– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym processworkerem.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata


Szkolenie Specjalizacyjne Coaching POP

Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
2. Praca w kanale słuchowym i wizualnym
3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu
4. Praca w kanale relacji
5. Praca w kanale świata
6. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Coaching POP student Szkolenia zobowiązany jest:

1. Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Coachingu POP 75 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
2. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
3. przeprowadzić minimum 150 godzin sesji coachingowych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Coachingu POP;
4. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
5. po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Coachingu POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Coachowisko”.

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Coaching POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Coacha POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Coaching POP.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Coaching POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do prowadzenia Coachingu POP przyznane w ramach szkolenia.

Certyfikat uprawnia do prowadzenia Coachingu Indywidualnego pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Coachingu POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Coachem a Superwizorem.

Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Coacha POP poparty rekomendacją Superwizora.

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Nr 16 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 21.02.2023Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej MEDIACJE POP Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

Zasady i warunki przyjęcia

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Mediacje POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanymprocessworkerem mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Mediatorzy POP legitymujący się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:

1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego processworkera lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.


Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla Ścieżek Specjalizacyjnych obejmuje 340 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym processworkerem i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:

– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym processworkerem.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata


Szkolenie Specjalizacyjne Mediacje POP

Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
2. Praca w kanale słuchowym i wizualnym
3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu
4. Praca w kanale relacji
5. Praca w kanale świata
6. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Mediacje POP student Szkolenia zobowiązany jest:

1. Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Mediacji POP – Polityka Relacji POP 130 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
2. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
3. przeprowadzić minimum 150 godzin sesji mediacyjnych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Mediacji POP;
4. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
5. po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Mediacji POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Laboratorium Konfliktu.”

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Mediacje POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Mediatora POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Mediacje POP.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Mediacje POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do prowadzenia Mediacji POP przyznane w ramach szkolenia.

Certyfikat uprawnia do prowadzenia Mediacji pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Mediacji POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Mediatorem a superwizorem.

Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Mediatora POP poparty rekomendacją superwizora.

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Nr 17 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej FACYLITACJA POP Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

Zasady i warunki przyjęcia

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Facylitacja POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanym processworkerem mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Facylitatorzy POP legitymujący się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:

1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego processworkera lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.


Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla ścieżek specjalizacyjnych obejmuje 340 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym processworkerem i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:

– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym processworkerem.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym processworkerem oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata


Szkolenie Specjalizacyjne Facylitacja POP

Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
2. Praca w kanale słuchowym i wizualnym
3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu
4. Praca w kanale relacji
5. Praca w kanale świata
6. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Facylitacja POP student Szkolenia zobowiązany jest:

1. Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Facylitacji POP – Taniec z Olbrzymem 130 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
2. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
3. przeprowadzić minimum 50 procesów grupowych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Facylitacji POP;
4. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
5. po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Facylitacji POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Laboratorium Facylitacji”

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Facylitacja POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Facylitacja POP.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Facylitacja POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do Facylitacji POP przyznane w ramach szkolenia.

Certyfikat uprawnia do prowadzenia Facylitacji Procesów Grupowych i Otwartego Forum pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Facylitacji POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Facylitatorem a superwizorem.

Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Facylitatora POP poparty rekomendacją superwizora.

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Uchwała Rady Programowej Instytutu Psychologii Procesu nr 18 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 21.02.2023 Załącznik nr 1 Regulaminu Studiów IPP

Podstawowe założenia zmian w regulaminie studiów IPP – Dyplom Processworkera i Certyfikat Psychoterapeuty

Szkolenie Podstawowe

Faza 1 Szkolenie Teoretyczne 2 – 4 lata

Cel: Zapoznanie się z narzędziami i opanowanie teorii
Obszar rozwoju: Teoria Pracy z Procesem.

- Dwuletnie Studium Psychologii Procesu lub Letnia Szkoła Psychologii Procesu i drugi rok Dwuletniego Studium.
- Progowisko
- Teoria – przygotowanie do egzaminów
- Terapia własna wg. dotychczasowych reguł

Zaliczenie:
- Wypełnienie wymagań tej fazy studiów
- Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do egzaminów wstępnych szkolenia dyplomowego i przystąpienie do egzaminów wstępnych po minimum 2 a maksimum 3 latach od rozpoczęcia studiów.
- Egzaminy wstępne do szkolenia dyplomowego. Maksimum 4 kolejne sesje egzaminacyjne. 3 sesje egzaminacyjne rocznie: luty, czerwiec, październik.


Szkolenie Dyplomowe

Faza 2 Szkolenie Praktyczne 2 – 4 lata

Cel: Praktyczne opanowanie narzędzi pracy na poziomie snu i śnienia w różnych kontekstach. Struktura procesu, kanały, amplifikacja, praca z progiem. wektory, miejsce na ziemi etc. Superwizja pod kątem narzędzi.
Obszar rozwoju: Stosowanie technik Psychologii Procesu w praktyce.

- Systematyczny udział w Superwizji Grupowej. Zajęcia obowiązkowe przez cały czas tej fazy studiów.
- Własna praktyka pod superwizją według wymagań regulaminowych - jedna superwizja co maksymalnie 5 sesji. Nie można superwizować tych samych przypadków u dwóch różnych superwizorów, bez zgody superwizora prowadzącego. Superwizor IPP.
- Minimum dwa moduły praktyk.
- Długoterminowa terapia indywidualna u jednego terapeuty. Wybrany terapeuta nie może być członkiem komitetu studiów. Nadwyżka powyżej 40 sesji wymaganych w Fazie 1 przechodzi do Fazy 2.
- Minimum 10 sesji terapii własnej - pracy nad relacją - u innego terapeuty niż terapeuci indywidualni każdej z osób. Sesje relacyjne zrealizowane w fazie Szkolenia Podstawowego nie wliczają się do sesji indywidualnych wymaganych w Fazie 1, ale mogą być wliczone do wymaganego minimum Fazy 2.

Zaliczenie:
- Wypełnienie wymagań tej fazy studiów.
- Po minimum 2 latach a maksimum 3 podjęcie próby uzyskania rekomendacji do klasy dyplomowej. Rekomendacji udziela 2 superwizorów na podstawie superwizji video przypadku indywidualnego i pracy z parą. Maksymalnie 2 próby w następujących po sobie latach.
- Przedstawienie planu zrealizowania programu studiów w ciągu dwóch lat.
- Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do klasy dyplomowej.


Faza 3 Proces Certyfikacyjny 2 – 3 lata

Cel: Stosowanie narzędzi w procesie terapeutycznym. Relacja terapeutyczna, proces terapii, długoterminowe procesy. Superwizja pod kątem procesu terapeutycznego.
Obszar rozwoju: Praca z Relacją i Metaumiejętności.

- Klasa dyplomowa, w czasie której należy uzyskać pozytywne rekomendacje do każdego z egzaminów. W przypadku nie uzyskania rekomendacji próbę można powtórzyć w następnym roku. Dlatego ta faza studiów może trwać 3 lata.
- Dwa studia przypadków – terapii zakończonej sukcesem. Długoterminowa terapia indywidualna i terapia pary. Zakończone pozytywną opinią superwizora. Każdy z przypadków u innego superwizora wg reguł regulaminowych. /To wymaganie można realizować tylko w tej fazie studiów!/
- Ostatni z trzech modułów praktyk. O ile został przesunięty z poprzedniej fazy studiów.
- Praca dyplomowa.
- Własna praktyka pod superwizją. Pisemny kontrakt z superwizorem – istotna możliwość weryfikacji przestrzegania zasad superwizji. Do wiadomości administracji. Superwizor IPP - pełne uprawnienia
- Długoterminowa terapia indywidualna u jednej terapeutki / jednego terapeuty. Wybrana terapeutka / wybrany terapeuta nie może być członkiem komitetu studiów klienta.
- Minimum 10 sesji terapii własnej - pracy nad relacją – u innego terapeuty niż terapeuci indywidualni każdej z osób.

Zaliczenie:
- Wypełnienie wszystkich wymagań programu studiów
- Uzyskanie rekomendacji komitetu studiów do egzaminów dyplomowych.


Faza 4 Egzaminy Dyplomowe 1 – 3 lata

Cel: Uzyskanie Dyplomu (IPP/IAPOP). Superwizja jak w fazie poprzedniej.
Obszar rozwoju: Relacja z autorytetem.

- Własna praktyka pod superwizją. Pisemny kontrakt z superwizorem – istotna możliwość weryfikacji przestrzegania zasad superwizji. Do wiadomości administracji. Superwizor IPP - pełne uprawnienia
- Sesje szkoleniowe – m.in. praca terapeutyczna nad procesem egzaminacyjnym.

Zasady egzaminów:
- Przystąpienie do egzaminów w pierwszej możliwej sesji po klasie dyplomowej. Przystąpienie do wszystkich 9 egzaminów w ciągu 1 roku.
- 3 próby na każdy egzamin; egzamin może zostać powtórzony dopiero po upływie roku.
- Opuszczenie sesji egzaminacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z próby.
- Maksymalnie 3 egzaminy u jednego egzaminatora zewnętrznego. Minimum dwa egzaminy u egzaminatora, z którym wcześniej student/ka nie miał/a żadnych innych zajęć poza otwartymi publicznymi seminariami. Etyka - egzamin wewnątrzszkolny. Nowa karta egzaminacyjna

Szkolenie zostało podzielone na 4 fazy. Dla każdej z nich zostały wyznaczone ramy czasowe i wymagania, które powinny zostać zrealizowane w danej fazie. Jeśli ramy czasowe danej fazy zostaną przekroczone, a student/ka nie zrealizuje wymagań, następuje skreślenie z listy studentów.