?>

COACHING POP

Celem Coachingu POP jest zrównoważony rozwój i transformacja służąca realizacji celów klienta zgodnych z jego procesem.

Coaching metodą psychologii procesu
Dla osób zainteresowanych świadomym rozwojem, umiejętnością wytyczania i realizowania celów, przekraczaniem własnych ograniczeń, wykorzystaniem w pełni swojego potencjału, proponujemy indywidualną pracę z coachem.
Coaching to świadome podróżowanie do wspólnego celu. Coach i Klient idą razem prowadząc dialog, który wnosi nowe jakości, rozumienie, świadomość. Ta podróż wymaga odwagi, wiary i zaufania. To jest ścieżka, która ma mnóstwo rozdroży. Trzeba zauważać każde rozwidlenia, niebezpieczeństwa, podejmować świadome decyzje i nie zgubić celu podróży
Coach to świadomy towarzysz podróży Klienta, który wierzy w niego i jego cel. Jest czujny, zauważa co się dzieje z Klientem i wnosi tę świadomość przez inspirujące pytania, często trudne i niewygodne. Nie zadowala się każdą odpowiedzią, bywa podejrzliwy, ale
z miejsca wiary w Klienta i cel podróży.

Co wyróżnia coaching metodą Psychologii Prosesu?

 • Podstawą tej metody jest praca z Klientem na trzech poziomach rzeczywistości: UR (uzgodniona rzeczywistość) czyli fakty, to jacy jesteśmy i co robimy w rzeczywistości, SEN czyli sny, marzenia, emocje, symptomy, ŚNIENIE czyli intuicja, wglądy, przeczucia. Klient pozyskuje stamtąd ważne i znaczące informacje, integruje w procesie coachingu oraz wykorzystuje do realizacji celu.
 • Feedback (informacja zwrotna) od 8 wybranych przez Klienta osób z jego otoczenia na temat mocnych i słabych stron Klienta z interesującego go obszaru jest niezwykle wartościowym narzędziem pozwalającym na odkrycie i wykorzystanie zasobów również z wypartych części naszej osobowości.
 • Świadome sięganie do przeszłości przy użyciu odpowiednich narzędzi (Linia Życia, Sen z Dzieciństwa), którego celem wykorzystanie całego naszego potencjału, który budujemy od urodzenia. Odbierane informacje również z trudnych doświadczeń, przekształcamy tak żeby
  Klient zaczął używać tych jakości na swoją korzyść.

Cykl sesji coachingowych obejmuje następujące etapy:

 • Ustalenie Obszaru Coachingu i Diagnoza z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na dokładną i skuteczną diagnozę wskazanego przez
  Klienta obszaru, odebranie ważnych informacji oraz poszerzenie świadomości na temat pełnionych ról, wartości i jakości kierujących jego życiem, karierą.
 • Realizacja Planu i Weryfi kacja Postępów to etap działania i realizacji celu zgodnie z tożsamością, wizją i wartościami Klienta - pokonywanie ograniczeń, nauka nowych nawyków, eliminowanie zbędnych przekonań, praca z tym co jest najtrudniejsze, nabieranie umiejętności świadomego z nich korzystania z nowych jakości, zachowań w zależności od pojawiających się sytuacji na drodze do realizacji naszych celów.
 • Wyznaczanie Celu i ustalenie planu z miejsca pełnej świadomości Klienta na temat jego tożsamości oraz zasobów. Połączone jest m.in. z budowaniem światów; w jakim Klient jest obecnie i w jakim chce się znaleźć, analizą SWOT (mocne - słabe strony, możliwości – zagrożenia).

Coaching metodą POP szczególnie rekomendujemy w sytuacji:

 • Kiedy zmiana, która cię spotkała lub którą planujesz jest duża i znacząca.
 • Kiedy masz poczucie niespełnienia, braku satysfakcji, znudzenia, wypalenia.
 • Kiedy chcesz odnaleźć swoją „ścieżkę serca”.
 • Kiedy zadanie jakie masz do wykonania jest dużym wyzwaniem lub wymagające transformujących zmian.
 • Kiedy interesuje cię poznanie twojego alter ego, mitu życiowego, praca ze snami.

Zasady ścieżki specjalizacyjnej Coaching metodą Psychologii Procesu / Instytut Psychologii Procesu od 2011

Uchwała Rady Programowej
Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu
Nr 16 z dnia 30.09.2016

 

ZASADY ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNEJ COACHING POP
PROGRAMU LICENCYJNEGO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

 

Zasady i warunki przyjęcia

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Coaching POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Coachowie POP legitymującymi się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.

 

Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla ścieżek specjalizacyjnych obejmuje 360 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).
– podstawy Psychologii Procesu w naukach ścisłych – 7,5 godz.
– podstawy Psychologii Procesu w naukach społecznych – 7,5 godz.

 

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:
– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne

 

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 55 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

 

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu.

 

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

 

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata

 

Szkolenie Specjalizacyjne Coaching POP
Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

 1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
 2. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem.
 3. Praca w kanale propriocepcji, ruchowym i słuchowym
 4. Praca w kanale relacji i świata
 5. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Coaching POP student Szkolenia zobowiązany jest:

 1.  Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Coachingu POP 75 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
 2.  zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
 3.  przeprowadzić minimum 150 godzin sesji coachingowych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Coachingu POP;
 4.  odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
 5.  po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Coachingu POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Coachowisko”.

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Coaching POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Coacha POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Coaching POP.

 

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Coaching POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

 

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do prowadzenia Coachingu POP przyznane w ramach szkolenia.

 

Certyfikat uprawnia do prowadzenia Coachingu Indywidualnego pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Coachingu POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Coachem a Superwizorem.

 

Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Coacha POP poparty rekomendacją Superwizora.

 

Zasady przyznawania i odnawiania certyfikatu można znaleźć na stronie www.psychologiaprocesu.org w zakładce Komisja Certyfikacyjna

 

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Roczny Kurs Coachingu POP od października / Joanna Dulińska; Michał Duda

CERTYFIKAT COACHA POP

Zapraszamy do wizięcia udziału w trzeciej edycji Rocznego Kursu Coachingu metodą POP.

Warunki wstępne

Aby uczestniczyć w kursie należy ukończyć kurs podstawowy (Dwuletnie Szkolenie POP lub Letnią Szkołę POP + drugi rok dwuletniego szkolenia) oraz zdać egzaminy do szkolenia dyplomowego lub egzaminy dopuszczające do ścieżek specjalizacyjnych IPP, czyli 6 egzaminów z zakresu podstawowych informacji nt. psychologii procesu:

 1. Filozofia i teoria POP,
 2. Praca w kanale słuchowym i wizualnym w POP,
 3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu w POP,
 4. Praca z relacją w POP,
 5. Praca ze światem w POP
 6. Praca Wewnętrzna.

Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas kursu korzystamy z wiedzy i umiejętności nabytych w szkoleniu podstawowym POP. Stąd konieczność egzaminów wstępnych.

Przebieg szkolenia

Kurs obejmuje zajęcia grupowe: 1 dzień szkoleniowy, 1 raz w miesiącu od października 2018 do czerwca 2019 – soboty w godz. 10-18 – łącznie 9 dni szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz sesji informacji zwrotnych w oparciu o superwizję.

W trakcie zajęć nauczymy się w jaki sposób podstawowy schemat coachingu tj: ocena aktualnej sytuacji klienta, określanie możliwości i wyznaczanie celów; praca ze zmianą; ocena efektów zmiany można realizować przy pomocy narzędzi POP.

Bardzo ważnym elementem kursu będzie: relacja coach – klient jako fundament zmiany; rozumienie i adekwatne wykorzystywanie oraz integracja trzech poziomów rzeczywistości; co-kreacja łącząca dwie perspektywy – processmind i uzgodnioną rzeczywistość; praca z aktywnym urzeczywistnianiem procesu na poziome UR; praca z dokonywaniem zmian na różnych poziomach rzeczywistości.

Samodzielne przeprowadzenie sesji coachingowych: Pierwsze 3 miesiące 1 sesja w miesiącu z uczestnikiem kursu ok. 1,5 godz w miesiącu. Od 3-9 miesiąca trwania zajęć 1 sesja w miesiącu z uczestnikiem kursu ok. 1,5 godz w miesiącu oraz dodatkowa sesja w miesiącu z osobą spoza grupy i spoza POP ok. 1,5 godz. w miesiącu.

Sesje coachingowe będą rejestrowane na video.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego i po przeprowadzeniu 150 godzin coachingu uczestnicy otrzymują certyfikat uprawniający do prowadzenia coachingu metodą POP pod superwizją i zostają wpisane na listę coachów IPP. Dla dyplomowanych processworkerów wpisanie na listę coachów oznacza możliwość korzystania z superwizji według własnej oceny.

Koszt zajęć:

 • 9 dni szkoleniowych: 2500 zł (płatność całości do 10 października 2018) lub 2800zł (płatność w dwóch ratach; 1 rata do 10 października 2018, 2 rata do 28 lutego 2019) lub 3000 (płatność w 3 ratach: 1 rata do 10 października, 2 rata do 10 stycznia, 3 rata do 10 kwietnia).
 • Superwizja indywidualna prowadzonych w ramach kursu sesji coachingowych – 1 godz. w miesiącu (terminy do uzgodnienia z superwizorami. Koszt 1 godz. superwizji: 150 zł.
 • Uczestnictwo w szkoleniowych sesjach coachingowych z uczestnikiem kursu – ok. 1,5 godz. w miesiącu.
 • Wyjazdowa sesja szkoleniowo-egzaminacyjna: 5 dni. Termin wyjazdu podamy w późniejszym terminie.

Koszt wyjazdu: 650 zł + koszty pobytu.
Wpłaty prosimy kierować na konto: /w późniejszym terminie/ Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpośrednio przed warsztatem.

Kontakt: Michał Duda; tel.: +48 502 616 396, e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl

Serdecznie zapraszamy : )

Roczny Kurs Coachingu Zespołów i Liderów metodą POP od Października / Joanna Dulińska; Michał Duda

CERTYFIKAT COACHA POP

Zapraszamy do wizięcia udziału w trzeciej edycji Rocznego Kursu Coachingu metodą POP.

Warunki wstępne

Aby uczestniczyć w kursie należy ukończyć kurs podstawowy (Dwuletnie Szkolenie POP lub Letnią Szkołę POP + drugi rok dwuletniego szkolenia) oraz zdać egzaminy do szkolenia dyplomowego lub egzaminy dopuszczające do ścieżek specjalizacyjnych IPP, czyli 6 egzaminów z zakresu podstawowych informacji nt. psychologii procesu:

 1. Filozofia i teoria POP,
 2. Praca w kanale słuchowym i wizualnym w POP,
 3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu w POP,
 4. Praca z relacją w POP,
 5. Praca ze światem w POP
 6. Praca Wewnętrzna.

Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas kursu korzystamy z wiedzy i umiejętności nabytych w szkoleniu podstawowym POP. Stąd konieczność egzaminów wstępnych.

Przebieg szkolenia

Kurs obejmuje zajęcia grupowe: 1 dzień szkoleniowy, 1 raz w miesiącu od października 2018 do czerwca 2019 – soboty w godz. 10-18 – łącznie 9 dni szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz sesji informacji zwrotnych w oparciu o superwizję.

Pierwsza edycja szkolenia oferuje eksperymentalny, autorski program coachingowy dla zespołów i ich liderów oparty na typowych elementach pracy z zespołem jak: budowanie zespołu wokół wspólnego celu, typologie zespołowe, wizje, strategie, fazy rozwoju, zarządzanie projektem, tożsamość zespołu, współpraca, hierarchia, relacje w zespole, praca z konfliktem, pod-zespoły, zasoby, delegowanie zadań – realizowane w oparciu o metodologię pracy POP, w kontakcie z trzema wymiarami rzeczywistości i wykorzystaniem coachingu jako metody facylitacji zespołu w procesie realizacji zadań i osiągania jego celów.

oszt zajęć:

 • 9 dni szkoleniowych: 2500 zł (płatność całości do 10 października 2018) lub 2800zł (płatność w dwóch ratach; 1 rata do 10 października 2019, 2 rata do 28 lutego 2019) lub 3000 (płatność w 3 ratach: 1 rata do 10 października, 2 rata do 10 stycznia, 3 rata do 10 kwietnia).
 • Superwizja indywidualna prowadzonych w ramach kursu sesji coachingowych – 1 godz. w miesiącu (terminy do uzgodnienia z superwizorami. Koszt 1 godz. superwizji: 150 zł. Uczestnictwo w szkoleniowych sesjach coachingowych z uczestnikiem kursu – ok. 1,5 godz. w miesiącu.
 • Wyjazdowa sesja szkoleniowo-egzaminacyjna: 5 dni. Termin wyjazdu podamy w późniejszym terminie.

Koszt wyjazdu: 650 zł + koszty pobytu.
Wpłaty prosimy kierować na konto: /w późniejszym terminie/ Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpośrednio przed warsztatem.

Kontakt: Michał Duda; tel.: +48 502 616 396, e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl

Serdecznie zapraszamy : )

Coachowisko od listopada / Zespół Coachów IPP

Coachowisko to cykliczne spotkania Coachów POP, którzy ukończyli szkolenie w IPP bądź są w trakcie szkolenia, których celem jest dalszy rozwój coachów, doskonalenie narzędzi oraz wymiana doświadczeń i wspólna praca nad popularyzowaniem coachingu POP.

Spotkania są obowiązkowe dla osób, które są w fazie szkolenia przygotowującej do certyfikatu oraz rekomendowane Certyfikowanym Coachom POP

Agenda spotkań
10.00 – 11.00 – Narzędzia
11.00 – 12.00 – Przejście do UR / nowe narzędzia.
12.00 – 13.30 – superwizja przypadku
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 – wspólny projekt / prezentacja  – coaching zorientowany na proces
16.00 – 17.00 – seminarium – podejścia coachingowe / standardy ICF i PCC
17.00 – 18.00 – coaching zespołu i relacji

Warunki uczestnictwa / mogą w przyszłości ulec zmianie/:
1. Dla certyfikowanych coachów lub osób w trakcie kursu lub praktykujących do certyfikatu – przygotowanie case-u do omówienia w trakcie spotkania.
2. Opłaty:
– Superwizorzy coachingu – bezpłatnie
– Certyfikowani Coachowie POP, 100 zł
– Pozostałe osoby, czyli osoby w trakcie kursu coachingowego i kandydaci do kursu 150zł za spotkanie.

Terminy:  10 grudnia 2017; 14 stycznia 2018; 15 kwietnia 2018; 17 czerwca 2018 /niedziele 10-18/

Miejsce: Warszawa Ośrodek POZA CENTRUM

Poznaj potencjał swojej wewnętrznej różnorodności? Konsultacja coachingowa / Agata Gebhardt - Warszawa; Kraków

Poznaj potencjał swojej wewnętrznej różnorodności Agata Gebhardt
Każdy z nas jest zespołem różnych osobowości. Bez poznania i zrozumienia swojej różnorodności, często wybieramy cele poniżej naszych możliwości, doświadczamy konfliktu wewnętrznego, poczucia niespełnienia, rozczarowania. Poznanie swojego “wewnętrznego zespołu”, docenienie kompetencji, zrozumienie potrzeb, wartości celów – pozwala rozwiązać nasze wewnętrzne konflikty, uwolnić ukryty potencjał, wzmocnić poczucie własnej wartości. A to jest ważny pierwszy krok do świadomej zmiany w zgodzie ze sobą. W moim rozumieniu każda praca, poza tym że wymaga konkretnych umiejętności i kompetencji, powinna być związana z powołaniem, którego realizacja daje poczucie wyższego sensu, satysfakcję i radość. Zapraszam Cię na konsultacyjną sesję coachingową, podczas której poznasz  potencjał Twojej różnorodności.
Sesję poprzedza 30 minutowa rozmowa telefoniczna.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Warszawa, Kraków
Cena: 150 zł (60 min)
Kontakt: Agata@corelacje.pl, tel.: 609 210 461
Superwizja: Joanna Dulińska

Coaching indywidualny dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, edukatorów / Marzena Borowczak - Sopot

Praca w szkole i w instytucjach wspierających edukację związana jest z nieustannym rozwojem osobistym i realizacją projektów zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych. Często chodzą po głowie kreatywne pomysły, projekty, które chcemy zrealizować w naszej pracy. Problem pojawia się w momencie, kiedy nie wiemy od czego zacząć i jak to zrobić.
Podczas procesu coachingowego możemy wspólnie przyjrzeć się i sformułować cel, który chciałabyś/chciałbyś uzyskać, określić plan działania oraz podjąć kroki w kierunku realizacji projektu, tak aby uwzględnił najgłębsze sny i potrzeby pomysłodawcy.
Sesje odbywają się w formie indywidualnych stałych spotkań trwających do 90 minut. Ich ilość i częstotliwość określana jest podczas konsultacji lub na pierwszej sesji wspólnie przez coacha i klienta. Cały cykl spotkań trwa od  6 do 12 spotkań.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot
Cena: konsultacja 100 zł (60 min), sesja coachingowa 150zł (90 min)
Kontakt: 517 704 782, kontakt@pracownia-esencja.pl, www.pracownia-esencja.pl
Superwizja: Michał Duda

Po co mi zmiana? - coaching indywidualny / Michał Jarecki - Warszawa

Opis: Często w życiu dochodzimy do momentu, w którym na horyzoncie pojawia się zmiana. Czasem się ona nam przydarza a czasem jej świadomie chcemy. Zmiana budzi wiele emocji, oczekiwań. Z jej realizacją, wiąże się wiele zawirowań. Często zmiana w naszym życiu oznacza zmianę nas samych. Coaching, to doskonałe narzędzie aby przejść tą zmianę świadomie. Metody psychologii zorientowanej na proces pozwolą Ci poznać motywacje, którymi się kierujesz, odkryć jak zmiana ta ma się do całości Twojego życia, jak wykorzystać Twoje silne strony, te świadome ale i te nieświadome w celu jej przeprowadzenia. Pozwolą Ci też świadomie cieszyć z sukcesów i wyciągać wnioski z porażek. Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej zapraszam na konsultacje.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Warszawa, Skype
Cena: konsultacja – 100 zł (60 min), sesja coachingowa – cena do uzgodnienia
Kontakt: tel. 571 244 896  kontakt@michaljarecki.pl  www.michaljarecki.pl
Superwizja: Grzegorz Zieliński

Konsultacje Coachingowe oferta stała / Warszawa / Magdalena Kowalska

Konsultacje coachingowe Magdalena Kowalska
Wierzę, że istnienie każdego człowieka na Ziemi ma swój sens, dlatego pomagam porzucić swoje ograniczenia i odnaleźć „ścieżkę serca”. Porzucenie strefy komfortu, pożegnanie starego świata, odnalezienie w sobie mocy aby zrobić pierwszy krok ku nowemu nie zawsze jest łatwe, dlatego prowadzę sesje coachingowe, towarzysząc w procesie realizacji celu. Stoisz przed znaczącą zmianą w życiu, czujesz się niespełniona, wciąż szukasz swojej drogi, nie wiesz jak sprostać postawionym celom? Chcesz poznać swój mit życiowy, popracować na wielu poziomach nad sobą, dodać sobie skrzydeł, odnaleźć swój potencjał?

Termin: Środy, 19-21

Cena: wstęp wolny

Superwizja: Małgorzata Szczepańska

Życie w zgodzie ze sobą - coaching indywidualny / Joanna Nogal - Wrocław

Składamy się z wielu postaci wewnętrznych, mamy w sobie różne jakości. Niektóre z nich są nam dobrze znane, inne niekoniecznie. Często chcąc zrealizować jakiś cel w życiu uwzględniamy tylko te jakości, które znamy. Efekt jest taki, że zmiana nie chce się dokonać, bo coś wciąż nam w tym przeszkadza. Albo po dokonaniu zmiany satysfakcja jest krótkotrwała. I za chwilę znowu tęsknimy za czymś innym. Dlatego do realizacji celu potrzebne są również mniej znane części nas samych. Coaching zorientowany na proces pozwala na poznanie różnych części siebie i dokonanie zmiany z uwzględnieniem wszystkich ważnych aspektów nas samych. Na coachingu możemy pracować z każdym tematem, który jest dla Ciebie ważny i jesteś gotowa/gotowy aby się nim zająć.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Wrocław, on-linel
Cena: konsultacja / 100 zł (60 min), sesja coachingowa / 150-200 zł (60 – 90 min)
Kontakt: tel. 601 537 345  www.joannaamnogal.pl
Superwizja: Anna Gabryjelska-Basiuk

Satysfakcja z pracy - coaching indywidualny / Joanna Nogal - Wrocław

Żyj z pasją. Zarabiaj robiąc to co kochasz. Pięknie brzmi. Ale czy jest możliwe ? Czy jest to jedyne rozwiązanie na to, żeby być szczęśliwą pracując zawodowo ? Na coachingu przyjrzymy się Twoim wyobrażeniom o idealnej pracy. Na etacie bądź jako właścicielka biznesu. I jak Twoje wyobrażenia mają się do rzeczywistości w której obecnie funkcjonujesz. Czy chodzi o to, że masz zmienić zawód, miejsce pracy, rzucić etat i założyć własną firmę ? Albo odwrotnie – zakończyć prowadzenie biznesu i pracować u kogoś. A może chodzi o inną zmianę. Zmianę  w Tobie. A może o jedno i drugie :) Wspólnie zastanowimy się co możesz zrobić, żeby czerpać satysfakcję z pracy, którą wykonujesz albo którą chcesz wykonywać.
Coaching Satysfakcja z pracy jest skierowany do kobiet, które potrzebują zmiany w swoim życiu zawodowym.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Wrocław, on-line
Cena: konsultacja / 100 zł (60 min), sesja coachingowa / 150-200 zł (60 – 90 min)
Kontakt: tel. 601 537 345  www.joannaamnogal.pl
Superwizja: Anna Gabryjelska-Basiuk

Działanie i niedziałanie w osiąganiu celu – coaching metodą psychologii procesu / Ela Schroeder

Działanie i niedziałanie w osiąganiu celu – coaching metodą psychologii procesu
Ela Schroeder
Jak dążyć do realizacji swoich marzeń? Jak korzystać ze swoich zasobów – zarówno tych świadomych jak i  tych dotąd nieznanych? Jak w projekcie zmiany uwzględniać swoje uczucia, intuicję i nagłe wglądy? Jak przekształcać przeszkody w energię sprzyjającą projektowi? Serdecznie zapraszam na indywidualne sesje coachingowe. Cykl spotkań trwa od 6 do 12 sesji. Sesja konsultacyjna (60 minut) jest bezpłatna.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Pracownia Psychologii Procesu, Warszawa, ul. Nowolipki 12/54
Kontakt: 501 740 089, ela@psychoterapia-pop.pl
Cena: sesja coachingowa (90 min)/180 zł
Superwizja: Michał Duda
Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

t. 502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

t. 502 616 396

mduda@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska Basiuk

Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Na co dzień pracuję w ośrodku Poza Centrum. Prowadzę Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Prowadzę coaching, psychoterapię, warsztaty, zajmuję się również facylitacją zmiany i konfliktów w dużych i różnorodnych grupach. Przyjmuję w Warszawie i Łodzi. Prowadzę sesje również w języku angielskim.
Moje główne obszary zainteresowania to:
Rozwój indywidualny i spełnienie w życiu. Wierzę, że każdy jest liderem swojego życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, która pomaga znajdować twórcze rozwiązania, gdy napotykamy problemy: trudne nastroje, lęk, przygnębienie, trudności w relacjach z bliskimi lub w pracy. Prowadzę też coaching, dzięki któremu łatwiej jest wprowadzać odważne zmiany w życiu.
Interesuje mnie również rozwój organizacji i społeczności, facylitacja zmian i konfliktów, wszędzie gdzie one się wydarzają. Stosuję metody głębokiej demokracji, metody narracyjne i storytelling, podjeście systemowe. Pracuję dla biznesu, NGOsów i społeczności. Prowadzę konsultacje, coaching menadżerski, facylitację zmiany w zespołach oraz warsztaty związane z przywództwem, komunikacją i poszukiwaniem wizji i strategii. Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego, organizując i prowadząc Otwarte Fora dotyczące gorących zagadnień społecznych.
Pracuję z parami, rodzinami i dziećmi. Prowadzę, psychoterapię rodzinną, coaching oraz warsztaty dla rodziców. Stosuję metody głębokiej demokracji, by członkowie rodziny mogli lepiej się zrozumieć i docenić nawzajem. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Osoby zainteresowane pracą z rodzinami i dziećmi zapraszam na stronę www.strefarodzicow.com .
Fascynuje mnie również wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami nad twórczymi poszukiwaniami, sięganiem głębiej, ekspresją i tremą. Metody związane z twórczością, wykorzystuję również we wszystkich innych obszarach pracy.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.
(Jako ekspert w mediach, w TVN, TVP2, w radiowej Trójce, w radiu TOK FM w czasopismach oraz na portalach internetowych np.:)
„Meandry psychoterapii…”(TOK FM)
„Boże Narodzenie moje, Wielkanoc twoja…”(TOK FM)
„O złości…”(TOK FM)
„Psychologia procesu…”(TOK FM)
„Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją i odmową”(egodziecka.pl)
Alchemia rozwoju dziecka (egodziecka.pl)

t. 795 600 824

gabryjel@poczta.fm

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Małgorzata Szczepańska

Witam, nazywam się Małgorzata Szczepańska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii procesu. Jestem współzałożycielką Ośrodka Psychologii Procesu Nowe Wzorce.
Pracuję z małżeństwami i parami, które doświadczają sytuacji trudnych oraz kryzysów. Uważam, że z każdej , nawet najtrudniejszej sytuacji można się nauczyć czegoś. Dlatego pomagam parom w odkrywaniu procesu zmiany: przed jakim wyzwaniem stoją jako osoby i jako związek, czego nie wnoszą do swojego osobistego życia i do relacji. Pomagam parom szukać ich własnych sposobów na rozwijanie relacji i tworzenie jej w bardziej satysfakcjonujący sposób. Pracuję także z parami w sytuacji rozstania nad tym, jak przejść przez tę trudną sytuację bez czynienia jej jeszcze trudniejszą niż jest.
Pomagam także parom, które mierzą się z kryzysem związanym ze zdradą.
Od 2001 roku pracuję jako psychoterapeuta, od 2014 roku jestem w szkoleniu dla superwizorów w nurcie psychologii procesu.
Superwizuję moją pracę , aby zadbać o jakość mojej praktyki terapeutycznej. Podlegam Kodeksowi Etycznemu PSPITPP .
Interesuję się psychoterapią :), lubię czytać kryminały, trenuję japońskie sztuki walki.
Zapraszam do kontaktowania się ze mną.

t. 694 847 511

mszczepanska@nowewzorce.pl

www.nowewzorce.pl

Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Zieliński

Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology. Należę również do Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.
W latach 2012-2015 prowadziłem Dwuletnie Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Jestem autorem projektu warsztatowo-terapeutycznego pt.: Psychologia Kariery. W trakcie tego projektu główny nacisk położyłem na to, po czym poznać czy trudności w pracy to sygnał, żeby zmienić pracę czy też zmienić siebie w pracy i jak z tym pracować dalej.

Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna. Projekt jest o poszukiwaniu, przyjmowaniu i dawaniu feedbacku czyli informacji zwrotnej w sytuacjach zawodowych oraz w życiu osobistym.
Prowadzę również coaching.

W trakcie swojego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach z osobami diagnozowanymi psychiatrycznie, z pacjentami na męskim oddziale onkologicznym w szpitalu MSW w Warszawie oraz z dziećmi autystycznymi w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".
.
Współprowadzę Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi.

Od początku 2016 roku mieszkam w Australii, w Melbourne, gdzie prowadzę psychoterapię, coaching i warsztaty po Angielsku i po Polsku. Pracuję również przez Skype. Strona mojej praktyki w Melbourne.

gzielinski@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Dorota Biały

Dorota Biały - Jestem psychoterapeutką i coachem w szkoleniu psychologii zorientowanej na proces, pracuję pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody.
Od 2006 r jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji, Roczny Kurs Coachingu, Roczne Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. W ramach praktyk pracowałam z ofiarami przemocy w Centrum Praw Kobiet, a także z osobami w odmiennych i ekstremalnych stanach świadomości. Podczas praktyki klinicznej w szpitalu pracowałam z matkami nad róznymi aspektami macierzyństwa. Jako wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji, a obecnie jako coach towarzyszę ludziom w zmianie i osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Jako psychoterapeutka pracuję indywidualnie z dorosłymi i dziećmi, z rodzicami, parami, z osobami przeżywającymi różne trudności osobiste i zawodowe. Prowadzę warsztaty dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Łącząc dobre jedzenie i pracę nad sobą, prowadzę warsztaty z cyklu „Spotkania ze Sobą przy garach“. Przez kilka lat, wraz z mężem, w magazynie Zwierciadło tworzyłam rubrykę pt.„Rozmowy przy stole“. Prowadzę funpage na FB „Spotkania ze Sobą“ pisząc o różnych aspektach procesu w życiu. Mieszkam w domku na wsi, uwielbiam: dzieci, psy, czytać, kąpać się w słońcu i w morzu, burzę mózgów i picie herbaty z mężem oraz sadzić warzywa w ogrodzie. Urodziłam się w 1965, mamy dwóch synów Kubę i Franka.

t. 691 032 130

spotkaniazesoba@onet.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agata Gebhardt

Agata Gebhardt - Jestem certyfikowanym coachem POP. Specjalizuję się w coachingu transformacyjnym, który rozumiem jako proces świadomego kreowania własnej tożsamości w pełnionych rolach, poprzez nawiązanie autentycznej relacji ze sobą. Inspiruję do odkrywania i korzystania z potencjału wewnętrznej różnorodności, wytyczania i osiągania celów w zgodzie ze sobą czyli podążania „ścieżką serca”. Czym jest coaching ze mną w opiniach uczestników, można przeczytać na mojej stronie.
Bycie coachem to moja „ścieżka serca” i kariery. Ukończyłam dwuletnie studium psychologii procesu, roczny kurs coachingu oraz uczestniczyłam w wielu warsztatach psychologii procesu prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli. Jestem też absolwentką studiów podyplomowych ALK „Coaching profesjonalny” oraz w trakcie procesu akredytacji na poziom PCC w ICF. Przeprowadziłam ponad 800 godzin sesji coachingowych.
Doświadczyłam pracy w środowisku międzynarodowej korporacji i w prywatnej firmie.
Fascynuje mnie proces zmiany w człowieku oraz „relacje, które są jednym ze sposobów w jaki doświadczamy samych siebie”/Arnold Mindell
Lubię pytanie: Kim jestem? Jestem też: dobrym rocznikiem ’68:), żoną, przyjaciółką, właścicielką „Domu Pod Aniołami”, kimś kto popełnia błędy. Poetką bywam.

t. 609 210 461

Agata@corelacje.pl

www.corelacje.pl

Instytut Psychologii Procesu

Elżbieta Przywara

Jestem trenerem z pasją i coachem z zamiłowania. Prowadzę sesje coachingowe w Łodzi, również w języku niemieckim. Swoją pracę jako coach superwizuję u dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.
Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu i Roczny Kurs Coachingu tą metodą. W coachingu lubię ten moment, gdy klient odkrywa swoją różnorodność i w kreatywnym procesie tworzy swój nowy świat. Poszerza świadomość i staje bliżej siebie. Fascynuje mnie za każdym razem, gdy nieoczekiwany aspekt zmiany precyzyjnie definiuje nowy wymiar tożsamości.
Od 2004 roku pracuję jako trener. Moja własna zmiana zawodowa, od międzynarodowej korporacji do własnej działalności, wzbogaciła mnie i upewniła, że myśl Goethego jest moim mottem „Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz – rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”.
Prowadzę warsztaty rozwojowe, lubię pracować z metaforami, współpracuję jako trener z ogólnopolską marką odzieżową dla kobiet. Uwielbiam nadmorskie przestrzenie, a energię odnawiam, kiedy ćwiczę tai chi.

t. 509 146 242

kontakt@elżbietaprzywara.pl

www.elżbietaprzywara.pl

Instytut Psychologii Procesu

Katarzyna Bekier

Katarzyna Bekier - Psycholog, absolwentka kierunku: psychologia kliniczna WSFIZ w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Posiadam Dyplom Processworkerki i Certyfikat Psychoterapeutki POP. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin, grupy rozwoju osobistego, coaching, warsztaty oraz szkolenia dla firm.
Szczególnie interesuje ją odkrywanie długoterminowych wzorców życiowych - ich znaczenia w czasie kryzysu, jakim może być np. choroba, konflikty i trudności w kontaktach międzyludzkich, utrata sensu życia, problemy związane z pracą, wypaleniem zawodowym - twórcze rozwijanie potencjału, który ze sobą niosą oraz życie „ścieżką serca”.
Lubię zapach kwitnących drzew, podróże, spotkania z przyjaciółmi oraz filmy:„Przystanek Alaska”, „Chirurdzy” (Ur. 1973r.)

t. 663 199 104

kasia.bekier@gmail.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Marzena Borowczak

Marzena Borowczak
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Mieszkam i pracuję jako psycholog w Trójmieście.
Psychologią zorientowaną na proces zainteresowałam się w 2006 roku. Ukończyłam Szkolenie Podstawowe Programu Licencyjnego IPP oraz roczne szkolenie z coachingu metodą psychologii procesu. Obecnie jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu coacha i psychoterapeuty. W ramach prywatnej praktyki prowadzę indywidualny coaching pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela.
Interesuje mnie wiele obszarów pracy z ludźmi, dlatego staram się pogłębiać wiedzę w różnych kierunkach i wykorzystywać ją w swojej praktyce. Fascynuje mnie zmiana, czyli proces który niesie ze sobą często niespodziewane, zaskakujące rozwiązania i otwiera przed nami nowe możliwości.

t. 517 704 782

kontakt@pracownia-esencja.pl

www.pracownia-esencja.pl; fb.com/pracownia.esencja

Instytut Psychologii Procesu

Edyta Ganc

W ramach szkolenia dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami pod superwizją. Psychologia procesu jest dla mnie ścieżką rozwoju i nieustających inspiracji oraz metodą, dzięki której można dotrzeć do głęboko ukrytych potencjałów i możliwości zmiany.

Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z poszukiwaniem własnej tożsamości, transformacją "ja" oraz działania łączące terapię i sztukę. Interesuję się powiązaniami psychologii z twórczością oraz wykorzystaniem treści nieświadomych do działań artystycznych. Zajmuje mnie również tematyka odmiennych i ekstremalnych stanów świadomości i praca z nimi. Od kilkunastu lat prowadzę warsztaty teatralne, rozwojowe i kreatywne. Realizuję projekty teatralne i teatroterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz grup marginalizowanych.

Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, w tym Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces; Teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Trenerów Programu Kultura Rozwoju, Akademię Fotografii oraz Studio Teatralne "Hyde Park".

Jestem spełnioną mamą córki i syna. W wolnych chwilach piszę scenariusze, opowiadania, realizuję fotoreportaże, przygotowuję spektakle teatralne. Uwielbiam filmy Woody'ego Allena i Romana Polańskiego. Spacery z aparatem po miastach, których nie znam. Czarną kawę oraz świeżą bazylię.

t. 506 466 488

kontakt@edytaganc.pl

www.edytaganc.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Jarecki

Jestem coachem pracującym w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Z metodą tą zetknąłem się po raz pierwszy zetknąłem się z nią na warsztatach rozwojowych dla mężczyzn, gdy jako 37-letni mężczyzna postanowiłem coś zmienić w swoim dotychczasowym życiu. Od 2012 roku uczę się jej w Instytucie Psychologii Procesu, gdzie ukończyłem kurs Coachingu. Pracuję w Warszawie
Prowadząc coaching zorientowany na proces z jednej strony używam narzędzi pozwalających na zyskanie większej świadomości zmiany, powiązania celów coachingu z wartościami klienta i jego potencjałem, z drugiej zaś bardzo mocno obstawiam praktyczną stronę procesu, czyli konkretny i mierzalny efekt, ku któremu proces ma zmierzać. W tym ostatnim bardzo pomaga mi wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wierzę, że zmiana osiągnięta w ten sposób będzie trwała i satysfakcjonująca. Prowadzę też coaching w biznesie
Rocznik 73, mam żonę, 3 córki, dwa koty. Ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie i od kilkunastu lat pracuję jako dyrektor finansowy w dużych instytucjach finansowych. Zawodowo zajmuje się też szkoleniami i rozwojem ludzi. Uwielbiam gotować i żeglować, a gdy mam czas wolny wracam na moje ukochane Mazury skąd pochodzę.

t. 571 244 896

kontakt@michaljarecki.pl

www.michaljarecki.pl

Dariusz Jundziłł

Dariusz Jundziłł
Jestem psychologiem, a posiadając uprawnienia IPP prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową DDA/DDD, coaching a także pracuję z grupami i organizacjami.
Interesuję się m.in. rozwiązywaniem problemów mające swoje źródło w dzieciństwie, tematyką niskiej samooceny i krytyki wewnętrznej, problemami w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian w życiu, realizowaniem się siebie. Interesuję się także procesami zachodzącymi w grupach i organizacjach mającymi wpływ na realizowanie przez nie projektów w świecie. W pracy interesuje mnie efektywność i skuteczność stosowanych przeze mnie metod.
Prowadzę cykliczne zajęcia warsztatowe i terapeutyczne "Dorosłe Dzieci - w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia (DDD/DDA)", "JA vs. Krytyk Wewnętrzny" oraz warsztaty samorealizacji "Ścieżkę serca". Pomagam wszystkim zainteresowanych pracą z lękami czyli przekraczaniem własnych psychicznych barier.
Lubię ludzi i swoją pracę, trekking, słuchać muzyki, poznawać nowe miejsca i kultury.

t. 605279927

djundzill@przemiany.com.pl

www.przemiany.com.pl

Instytut Psychologii Procesu

Magdalena Kowalska

Jestem coachem i psychoterapeutką w trakcie Szkolenia Dyplomowego, w Instytucie Psychologii Procesu. Będąc w Programie Licencyjnym od 2008 roku, ukończyłam Szkolenie Podstawowe IPP, Kurs Coachingu, Studium Polityki Relacji, oraz wiele szkoleń w Polsce i zagranicą, prowadzonych metodą psychologii procesu.
Wierzę, że istnienie każdego człowieka na Ziemi ma swój sens, dlatego pomagam porzucić swoje ograniczenia i odnaleźć „ścieżkę serca” 
„Życie zaczyna się od zmiany”. Porzucenie strefy komfortu, pożegnanie starego świata, odnalezienie w sobie mocy aby zrobić pierwszy krok ku nowemu nie zawsze jest łatwe, dlatego prowadzę sesje coachingowe, towarzysząc w procesie realizacji celu.
Stoisz przed znaczącą zmianą w życiu, czujesz się niespełniony, wciąż szukasz swojej drogi, nie wiesz jak sprostać postawionym celom? Chcesz poznać swój mit życiowy, powód dla którego jesteś akurat w tym miejscu w życiu, popracować na wielu poziomach nad sobą, dodać sobie skrzydeł, odnaleźć swój potencjał? Zapraszam Cię.


t. 501 341 496

mkowalska.psychoterapia@gmail.com

Instytut Psychologii Procesu

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski - Jestem psychologiem i finansistą, absolwentem Wydziału Psychologii SWPS oraz Finansów i Bankowości SGH. Studiuję psychologię zorientowaną na proces od 2001r. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej oraz coachingu pod superwizją dyplomowanego nauczyciela tej szkoły. Współpracowałem z Centrum Pomocy Rodzinie i Praw Dziecka oraz Poradnią Rodzinną ds.Przeciwdziałania Przemocy.
Prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną icoachingową oraz warsztaty rozwoju osobistego. Jestem zainteresowany pomaganiem osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, problemów zawodowych, przykrych stanów emocjonalnych i dolegliwości fizycznych. Moją pasją jest praca nad odkrywanie mocy osobistej. Wierzę, że kryzys może być okazją do rozwoju i wzbogacania życia.
Kocham swoją rodzinę: żonę i trzy córeczki. Lubię aktywnie i bez umiaru uprawiać sport. Uważam, że życie jest byciem w kontakcie – ze sobą, z ludźmi i ze światem.

t. 695 669 508

bartek@po-rozumienie.pl

www.po-rozumienie.pl

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Nogal

Jestem coachem, trenerką rozwoju osobistego oraz doradczynią w zakresie finansów osobistych.
Uwielbiam zadawać pytania. Słuchać. Towarzyszyć w zmianie. Dlatego też coaching jest moją ścieżką serca. Misją, powołaniem, przeznaczeniem :) Szczególnie interesuje mnie zmiana w obszarze zawodowym. Pracuję z kobietami, które chcą zmienić zawód, miejsce pracy albo przejść z etatu na własny biznes bądź odwrotnie. Chcą czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Mam uprawnienia do prowadzenia coachingu metodą Psychologii Zorientowanej na Proces pod superwizją przy Instytucie Psychologii Procesu. Jestem również certyfikowanym coachem ACC ICF (International Coach Federation).
Lubię przekazywać wiedzę "na żywo", być w kontakcie z uczestnikami, dzielić się swoim doświadczeniem, stwarzać możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. Inspirować. To wszystko wydarza się podczas warsztatów i szkoleń, które prowadzę. Dotyczą one przede wszystkim relacji kobiet z pieniędzmi oraz tego jak zaopiekować się swoimi finansami osobistymi.
Prywatnie jestem żoną oraz matką dwójki nastolatków. Uwielbiam tańczyć, śpiewać jadąc samochodem i grać w gry planszowe.

t. 601 537 345

joanna.am.nogal@gmail.com

www.joannaamnogal.pl

Instytut Psychologii Procesu

Mirek Sikora

Mirek Sikora - Jestem terapeutą i coachem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Ukończyłem Studium Polityki Relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu. W życiu miałem okazję pracować zarówno w środowisku korporacyjnym jak i artystycznym oraz jako doradca pomagając osobom w trudnościach i sytuacjach kryzysowych.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W pracy skupiam się na poszerzaniu świadomości, pomocy klientom w dostrzeganiu i odkrywaniu ich wzorców życiowych i potrzeb oraz w przezwyciężaniu osobistych barier i blokad.
Zajmuje mnie praca z doświadczającymi problemów wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami ze środowiska LGBTQ. W pracy warsztatowej interesuje mnie wchodzenie w doświadczenie zmiany indywidualnej i dynamiki relacji za pomocą wykorzystania technik improwizacyjnych i narzędzi psychologii procesu.
Na co dzień jestem miłośnikiem teatru, czworonogich przyjaciół ludzi oraz współczesnych technologii. Kocham podróżować, teatr i gry planszowe.
Terapia dostępna również w języku angielskim.

t. +48 662 003 000

terapeuta.procesu@gmail.com

www.terapeuta-procesu.pl

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością informacyjną Instytutu Psychologii Procesu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883)