?>

FAQ

Program Licencyjny

Ile trwa szkolenie w Programie Licencyjnym IPP?

Szkolenie podstawowe trwa minimum 2 lata. Szkolenie dyplomowe minimum 5 lat.

Przyjęcie do Programu Licencyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć w celu przyjęcia do Programu Licencyjnego IPP?

*formularz rejestracyjny - wypełniony i podpisany przez terapeutę rekomendującego studenta do udziału w programie. W miejscu na komitet studiów, oczywiście o ile studnet już go nie ma, proszę wpisać prośbę o wyznaczenie tymczasowego komitetu studiów.
*życiorys (CV) - koniecznie odręcznie podpisany
*xero dyplomu dokumentującego wykształcenie magisterskie

* zdjęcie legitymacyjne


Dokumenty są takie same na wszystkich ścieżkach.

Otrzymałam rekomendację od osoby asystującej do udziału w dwuletnim studium. Czy to oznacza, że mam rekomendację do Programu Licencyjnego?

Nie. Aby dostać rekomendację do programu licencyjnego musisz się umówić na terapeutyczną sesję rekomendacyjną z terapeutą z IPP.

Czy do wszystkich ścieżek obowiązuje wykształcenie magisterskie?

Tak.

Jaki dzień wpisać w indeksie jako dzień przyjęcia mnie do programu?

To jest dzień, w którym Rada Programowa podjęła decyzję o przyjęciu Cię do programu. Ta data została podana w mailu powitalnym informującym o przyjęciu przesłanym przez dziekanat.

Opłaty studenckie

Ile wynoszą opłaty administracyjne? I na jakie konto je wpłacać?

Miesięczna opłata administracyjna wynosi:

- 50 zł dla studentów Szkolenia Podstawowego
- 80 zł dla studentów Szkolenia Dyplomowego i Dyplomowanych Terapeutów

Opłaty wpłacamy do 15-tego dnia każdego miesiąca na konto:

Fundacja Instytut Psychologii Procesu
ul. Kochanowskiego 27m.7
01-864 Warszawa

numer konta: 65 1140 2004 0000 3302 7942 5394

z dopiskiem "opłata studencka za miesiąc .... Imię i Nazwisko studenta"

Czy jak biorę urlop na rok, w tym czasie muszę płacić opłaty studenckie?

Nie.

Komitet Studiów

Po co jest komitet studiów?

Komitet Studiów ma kilka funkcji. Po pierwsze, ma wspierać studenta w studiowaniu, facylitować w sytuacjach kryzysowych, pomagać rozwiązywać trudności. Po drugie, monitorować postępy, oceniać gotowość do kolejnych etapów studiów i udzielać lub nie rekomendacji. Po trzecie wyrażać opinie w przypadku formalnych decyzji wynikających z sytuacji objętych regulaminem studiów.

Czy rzeczywiście muszę spotkać się z tymczasowym komitetem dwa razy?

Tak. Komitet studiów jest po to, aby wspierać proces zdobywania stałego komitetu oraz wspierać proces studiowania na pierwszym etapie.

Jeśli do mojego komitetu tymczasowego wylosowano mi osoby z innego miasta, czy mogę wymienić te osoby?

Nie.

Jeśli nie udało mi się uzyskać stałego Komitetu w przepisowym terminie, co wtedy?

Oznacza to, że warunek tymczasowego przyjęcia na studia w IPP nie został przez Ciebie wypełniony i zostajesz skreślony/-a z listy studentów. O ponowne przyjęcie na studia możesz się ubiegać dopiero po przedłożeniu do Dziekanatu ponownej rekomendacji terapeuty oraz 3 deklaracji stałego komitetu studiów. Zajęcia zaczynają się liczyć od momentu wydania decyzji przez Radę Programową o ponownym przyjęciu na studia

Czy w moim stałym komitecie może być mój terapeuta?

Nie. Wyjątek od tej reguły może stanowić tylko taka sytuacja, kiedy po wyjaśnieniu konsekwencji połączenia tych ról, na Twoją prośbę terapeutą i członkiem komitetu zostaje nauczyciel psychologii procesu. Jednak nie rekomendujemy łączenia tych ról.

Ile razy w roku powinnam/-nienem się spotkać z moim komitetem studiów?

Z każdym członkiem komitetu przynajmniej 2 razy w roku.

Co jeśli będę chciał/-a zmienić członka stałego komitetu studiów?

Zmiana Członka Komitetu Studiów nie jest możliwa, o ile Członek Komitetu Studiów sam nie postanowi zrezygnować lub formalnie przestanie mieć taką możliwość.

Co zrobić, kiedy członek mojego stałego komitetu studiów wziął urlop, zrezygnował z członkostwa w moim komitecie lub odszedł ze szkolenia?

W takiej sytuacji masz 3 miesiące na pozyskanie nowego członka komitetu

Czy sesje komitetu studiów wliczają mi się do minimum programowego terapii szkoleniowej?

Tak.

Czy sesje komitetowe w 2 fazie wliczają się w ramy terapii szkoleniowej bez ograniczeń?

Tak.

Kto może być w Komitecie Studiów?

W komitecie studiów może być terapeuta Instytutu Psychologii Procesu po zaliczeniu kursu na członka komitetu studiów. W komitecie studiów musi być przynajmniej jeden dyplomowany terapeuta w Instytucie Psychologii Procesu.

Czy w moim komitecie może być ktoś spoza Polski?

Tak, może być osoba, która współpracuje z Instytutem Psychologii Procesu. Lista terapeutów współpracujących z programem licencyjnym jest udostępniona na stronie www.processwork.pl

Czy sesje komitetowe mogą się odbywać przez Skype?

Tak.

Indeks elektroniczny

Do czego służy indeks elektroniczny?

Indeks elektroniczny służy do udokumentowania odbytej przez studenta terapii, sesji komitetu studiów oraz udziału w zajęciach. Aby zajęcia były udokumentowane terapeuta lub prowadzący zajęcia musi je potwierdzić w indeksie. Indeks elektroniczny jest podstawą do odtworzenia dokumentów papierowych na wypadek ich zaginięcia lub zniszczenia.

Kto obsługuje indeks elektroniczny?

Indeksem elektronicznym administruje Grzegorz Szczepański gszczepanski@nowewzorce.pl

Raport roczny

Czy raport roczny dotyczy roku kalendarzowego czy roku szkolnego?

Raport dotyczy roku szkolnego/akademickiego. I należy go złożyć do końca roku szkolnego/akademickiego czyli 30 września

Do kogo przesłać raport?

Cały raport, czyli część formalną i opisową przesyłasz do wszystkich członków Twojego komitetu studiów. Część formalną przesyłasz do administracji studiów na adres dziekanat@processwork.pl

Jak wypełnić tabelkę?

W tabelce widnieje rodzaj wzoru wg. którego powinna być wypełniona. W pierwszej kolumnie wypełniasz z kim, kiedy i jakie zajęcia/terapię odbyłaś w mijającym roku. W drugiej kolumnie sumę zajęć/terapii wyrobionych od początku studiowania, w trzeciej plany wyrobienia minimum programowego. Zawsze należy podawać imiona i nazwiska osób z którymi odbyło się zajęcia/terapię oraz ich datę.

Czy dla ścieżki coachingowej, mediacyjnej i facylitatorskiej jest osobny formularz?

W szkoleniu podstawowym obowiązuje jeden formularz dla wszystkich. Po egzaminach uproszczonych na ścieżkach specjalizacyjnych obowiązują osobne formularze.

Przerwa w studiowaniu

Czy w szkoleniu podstawowym mogę wziąć urlop?

Tak, urlop można wziąć w każdym momencie trwania studiów.

Ile trwa maksymalny czas urlopu?

Student może wziąć łącznie 18 miesięcy urlopu podczas całych studiów.

Co zrobić, żeby wziąć urlop?

W tym celu należy spotkać się ze wszystkimi członkami komitetu studiów i omówić z nimi taką decyzję. Następnie złożyć podanie do Rady Programowej zaakceptowane przez Komitet Studiów.

Egzaminy wstępne do szkolenia dyplomowego

Jakie są wymogi, żeby przystąpić do egzaminów?

- zaliczenie dwuletniego studium (godziny warsztatów z dyplomowanym nauczycielem, ćwiczenia ze studentem + warsztat wyjazdowy “Wojownik na ścieżce serca” )

- zaliczenie 3 bloków teorii

- zaliczona psychopatologia lub diagnoza kliniczna czyli tzw. “Progowisko” w liczbie 60-ciu godzin
- udokumentowanie odbycia 40 godzin terapii (skan lub ksero indeksu dostarczamy do dziekanatu)
- opłacone opłaty studenckie

Chciałabym przystąpić do egzaminów ale brakuje mi kilku godzin terapii, pojedynczych zajęć, bloku teorii. Co wtedy?

Przystępujesz do egzaminów po zrealizowaniu wszystkich wymogów. Możesz złożyć podanie do Rady Programowej.

Na jakie konto wpłacać opłatę za egzaminy?

opłata za 1 egzamin to 85 złotych
płatne na konto Fundacji IPP:

65 1140 2004 0000 3302 7942 5394

Fundacja Instytut Psychologii Procesu
ul. Kochanowskiego 27 m.7
01-864 Warszawa

w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz ilość egzaminów.

Słyszałam, że jeden egzaminator może przeprowadzić tylko określoną ilość egzaminów z jednym zdającym, czy to prawda?

Tak, jeden egzaminator może przeprowadzić maksymalnie 3 egzaminy jednego studenta.

Czy mogę wpłacić za egzaminy w gotówce przed egzaminami?

Nie. Płatność za egzaminy przyjmowana jest na konto i należy przedstawić dowód wpłaty (np. skan) najpóźniej w dniu, w którym upływa termin ostatecznych zgłoszeń do egzaminów osobie, organizującej egzaminy.

Czy na różnych egzaminach podczas jednej sesji egzaminacyjnej mogę mieć różnych beisitzerów?

Tak.

Czy mogę zdawać egzamin bez beisitzera?

Nie.

Co, jeśli nie zdam jakiegoś egzaminu?

Nie zdanie egzaminu z Historii i filozofii POP lub Podstaw POP wyklucza z podchodzenia do pozostałych egzaminów. Opłata za egzaminy, do których student nie podchodził nie zostaje zwrócona ponieważ zostaje przekazana egzaminatorom, którzy zarezerwowali swój czas na przeprowadzenie tego egzaminu.

Pozostałe egzaminy można poprawiać u tego samego egzaminatora lub w wyjątkowych przypadkach, np. kiedy ten egzaminator nie egzaminuje w kolejnej sesji, u innego. Dany egzamin można poprawiać kilka razy, ale trzeba go zdać do ostatniej (czyli czwartej) sesji egzaminacyjnej.

Gdzie znajdę listę lektur i wskazówek do egzaminów wstępnych do szkolenia dyplomowego?

Link do wskazówek i listy lektur znajduje się na stronie www.processwork.pl

Egzaminy uproszczone

Czym się różnią egzaminy uproszczone od pełnych egzaminów?

Zakresem materiału. Egzaminy uproszczone dotyczą prawie wyłącznie pracy z procesem. Egzaminów uproszczonych jest mniej ze względu na łączenie tematów w ramach jednego egzaminu.

Czy są wskazówki do egzaminów uproszczonych i lista lektur?

Wskazówki do egzaminów uproszczonych i lista lektur znajdują się na stronie www.processwork.pl w działach poświęconych ścieżkom specjalizacyjnych.

Kiedy mogę podejść do egzaminów uproszczonych i do czego one mi są potrzebne?

Do egzaminów uproszczonych podchodzisz wtedy, jeśli chcesz kontunuować naukę na ścieżkach coachingowej, mediacyjnej lub facylitacyjnej. Możesz do nich podejść po wyrobieniu minimum programowego szkolenia podstawowego.

Zaświadczenia i faktury

Do kogo zwrócić się po zaświadczenie o ukończeniu 2-letniego studium?

Po potwierdzeniu zaliczeń i obecności u asystenta studium, zaświadczenia wystawia i podpisuje Michał Duda.

Kto wystawia zaświadczenia o uprawnieniach do prowadzenia terapii, ukończonym kursie coachingu, facylitacji lub mediacji?

Wydawaniem tych zaświadczeń zajmuje się Michał Duda.

Czy jest możliwe otrzymanie faktury za opłaty administracyjne?

Tak, można dostać fakturę za opłatę administracyjną. Faktura jest wystawiana z miesiąca, w którym dokonana była wpłata. Faktury wystawiane są elektronicznie i wysyłane na maila. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem takiej faktury prosimy o kontakt  do Małgorzaty Szczepańskiej na adres mailowy: skladkiipp@gmail.com.

Kto wystawia faktury za warsztaty i zajęcia?

Faktury i rachunki wystawia prowadzący/-ca warsztaty lub terapię.

Samorząd studencki

Kto jest w samorządzie studenckim, czym on się zajmuje i jak można się z nim skontaktować?

Samorząd Studencki jest powoływany przez studentów i jest reprezentantem studentów w Radzie Programowej. Można do niego kierować podania do Rady.

Obecnie w samorządzie studenckim są:

Ewa Eidrigiewicz
Anna Kornicka
Berenika Orłowska
Marcin Szulwiński

Kontakt w zakładce na stronie www.processwork.pl

Ścieżki Mediacja / Facylitacja / Coaching

Kiedy mogę przystąpić do kursu coachingu, mediacji, facylitacji?

Po zaliczeniu 2-letniego studium i zdaniu egzaminów uproszczonych.

Czy realizując ścieżkę coachingową / mediacyjną / facylitacyjną muszę mieć komitet studiów?

Tak.

Jakie obowiązki mam po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia coachingu, mediacji lub facylitacji?

Certyfikat Coacha POP, Mediatora POP i Facylitatora POP uprawnia do pracy pod superwizją. Zasady superwizji są omawiane z superwizorem. Certyfikat jest odnawialny co 3 lata na podstawie rekomendacji superwizora. Rekomendowane jest doskonalenie swoich umiejętności w ramach coachowiska, proponowanych kursów itp.

Dziekanat IPP

Kto prowadzi Dziekanat i jak się skontaktować?

Dziekanatem zajmuje się Aleksandra Wapniarz - tel. 517 616 011, email: dziekanat@processwork.pl