https://processwork.pl/wp-content/uploads/2016/06/H29.jpg?>

RADA PROGRAMU

KONTAKT DO RADY PROGRAMOWEJ - ipp@processwork.pl

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06 nr 15 z poprawkami z dnia 30.09.2016REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Rada Programowa Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, zwana dalej „Radą Programową”, działa na podstawie Regulaminu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 31.08.06.
§ 2
1. Rada Programowa kieruje działalnością Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Rada Programowa pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rada Programowa wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy jej członkami.
§ 3
1. Rada Programowa składa się z 3 członków: dwóch dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu (Koordynatorzy Programu Licencyjnego) oraz przedstawiciela Samorządu Studentów. Dyplomowani nauczyciele psychologii procesu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu wybierają spośród swojego grona Koordynatorów Programu Licencyjnego; studenci wybierają spośród swego grona przedstawiciela Samorządu Studentów.
2. Do obowiązków Członków Rady, jako przedstawicieli grup wskazanych w ust. 1 należy:
- reprezentowanie interesów grupy w Radzie Programowej,
- konsultowanie decyzji z grupą,
- informowanie grupy o pracach Rady Programowej.
3. Kadencja Rady Programowej trwa 2 lata.
4. Członek Rady Programowej może być odwołany przez grupę, którą reprezentuje bezwzględną większością głosów (50% + 1) osób uprawnionych do głosowania.
5. Mandat członka Rady Programowej wygasa w dniu poprzedzającym dzień pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Programowej, a przed upływem kadencji:
- z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
- z chwilą utraty statusu dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu albo studenta Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Programowej w trakcie kadencji, odpowiednio dyplomowani nauczyciele psychologii procesu lub studenci wybierają swojego przedstawiciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wygaśnięcia mandatu.
§ 4
1. Rada Programowa jest zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.
2. Rada Programowa sprawuje ogólny nadzór nad sprawami związanymi z rekrutacją, procesem dydaktycznym i tokiem studiów.
3. Obsługę kancelaryjno - administracyjną Rady Programowej prowadzi Administracja Studiów.


II. Zakres działania Rady Programowej

§ 5
1. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
- kierowanie działalnością Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
- reprezentowanie Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu na zewnątrz,
- przyjmowanie w poczet studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
- podejmowanie decyzji w przedmiocie zgody na przerwanie i wznowienie studiów,
- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
- określanie wysokości opłaty studenckiej, opłaty egzaminacyjnej i opłaty nauczycielskiej dla zagranicznych dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu,
- uchwalanie i wprowadzanie zmian do Regulaminu Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
- nadzorowanie i organizacja procesu dydaktycznego,
- ustalanie zasad afiliacji ośrodków i gabinetów w ramach i opiniowanie wniosków o afiliację,
- wydawanie zaświadczeń i dyplomów,
- rozpatrywanie uwag, skarg i wniosków dotyczących kwestii merytorycznych kierowanych przez osoby trzecie w stosunku do osób prowadzących szkolenia i terapię w ramach Instytutu Psychologii Procesu,
- tworzenie ośrodków psychoterapeutyczno-szkoleniowych działających przy Instytucie Psychologii Procesu i określanie zasad pracy w ośrodkach,
- organizowanie procesu grupowego społeczności Programu Licencyjnego,
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi dyplomowanych nauczycieli i studentów psychologii procesu,
- organizowanie dorocznego Zajazdu Naukowego Instytutu Psychologii Procesu

2. Rada Programowa sprawuje nadzór nad organizowaniem szkoleń przez dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu i studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, a w szczególności:
- określa zasady organizowania warsztatów,
- opracowuje katalog szkoleń rekomendowanych przez Instytut Psychologii Procesu,
- opiniuje projekty studenckie,
- opiniuje projekty działań społecznych realizowanych w ramach Instytutu Psychologii Procesu,
- zaprasza zagranicznych wykładowców.
3. Decyzje kolegialne w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmowane są w formie uchwał.
4. Decyzje indywidualne w sprawach małej wagi, mogą podejmować poszczególni członkowie Rady Programowej na podstawie podziału czynności, o którym mowa w § 2 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu. Treść każdej decyzji winna być podana do wiadomości wszystkim członkom Rady Programowej na najbliższym posiedzeniu.


III. Organizacja pracy Rady Programowej

§ 6
1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące. Każdorazowo Rada Programowa wyznacza spośród siebie osobę odpowiedzialną za zwołanie kolejnego posiedzenia.
2. Posiedzenie Rady Programowej może zostać zwołane na wniosek każdego z jej członków.
3. Każdy z członków Rady Programowej przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść na porządek obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
4. O posiedzeniach Rady Programowej i porządku obrad członkowie Rady Programowej powinni być zawiadomieni co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem, w sposób zwyczajowo przyjęty. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się w formie dyskusji internetowej.
5. Obrady Rady Programowej są zamknięte. W szczególnych przypadkach obrady mogą zostać otwarte dla dyplomowanych nauczycieli psychologii procesu i studentów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.


IV. Tryb podejmowania uchwał

§ 7
1. Uchwały Rady Programowej zapadają po uprzedniej dyskusji, zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność wszystkich jej członków.
2. W razie sporu Rada Programowa procesuje zagadnienie na wewnętrznym procesie grupowym. W przypadku nie dojścia do porozumienia przedstawiciel Samorządu Studentów zwraca się do studentów o opinię w sprawie, natomiast Koordynatorzy Programu Licencyjnego superwizują swoje stanowisko z zewnętrznym superwizorem. Ponowne głosowanie nad sporną kwestią odbywa się po uprzedniej dyskusji.
3. Członkowie Rady Programowej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. Uchwały Rady Programowej wchodzą w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu.
5. W sprawach indywidualnych uchwały wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia lub doręczenia zainteresowanemu; publikacji podlega informacja o podjęciu uchwały.
§ 8
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w posiedzeniu Rady Programowej mogą uczestniczyć osoby, których dotyczy posiedzenie.
2. Zagadnienie jest w pierwszej kolejności przedstawiane Radzie Programowej przez jej członka - przedstawiciela grupy, do której zainteresowany należy.
3. Rada programowa wyznacza termin posiedzenia biorąc pod uwagę charakter sprawy. W każdym przypadku, na wniosek zainteresowanego Rada Programowa jest zobowiązana podać przewidywany termin rozpatrzenia wniosku.
§ 9
1. W sprawach nie cierpiących zwłoki Rada Programowa podejmuje uchwały w trybie tzw. przyspieszonej ścieżki decyzyjnej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Rada Programowa zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Uchwała Rady Programowej wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę dołącza się do protokołu kolejnego posiedzenia Rady Programowej.
§ 10
1. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane przez jednego z jej członków.
2. Protokoły powinny zawierać datę i kolejny numer posiedzenia, nazwiska członków Rady Programowej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał i ewentualne zdania odrębne członków Rady Programowej przeciwko uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
3. Protokoły i uchwały podpisują członkowie Rady Programowej na kolejnym posiedzeniu. Członek Rady Programowej sporządzający protokół przedstawia go w terminie 7 dni od posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pozostałym członkom Rady Programowej do akceptacji, a następnie wysyła operatorowi strony internetowej Instytutu Psychologii Procesu.
4. Protokół publikowany jest na stronie internetowej Instytutu Psychologii Procesu, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od posiedzenia. Na stronie internetowej umieszcza się datę publikacji.
5. W części dotyczącej spraw indywidualnych publikacji podlega wyciąg z protokołu.
6. Oryginały protokołów przechowywane są przez jednego z członków Rady Programowej.
7. Każdy z członków Rady Programowe ma prawo otrzymać kserokopie protokołów.


V. Postanowienia końcowe

§ 11
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Programową Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu w Warszawie w dniu 30 września 2016 i obowiązuje od dnia uchwalenia.


Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 30.09.16 nr 20 Nowy regulamin studiów - okres przejściowy

W związku ze zmianami w regulaminie studiów i koniecznością dokonania zmian organizacyjnych w niektórych komitetach studiów oraz wyznaczania przez studentów wraz z komitetem studiów indywidualnych planów studiów dostosowanych do nowych wymagań, Rada Programowa ustanawia okres przejściowy i czas na dokonanie koniecznych zmian do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Rady Programowej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z dnia 30.09.16 nr 21Grafik okresu przejściowego - czas zakończenia aktualnej fazy studiów wyznaczony dla poszczególnych grup osób długo studiujących.

Grafik okresu przejściowego - czas zakończenia aktualnej fazy studiów wyznaczony dla poszczególnych grup osób długo studiujących.

Data zakończenia szkolenia dla osób w fazie 4 egzaminacyjnej:

Klasa dyplomowa 1/2006-2009
Klasa dyplomowa 2/2009-2011

• Dyplom do końca roku szkolnego 2017/2018 – ostatnie egzaminy czerwiec 2018

Klasa dyplomowa 3 /2011-2013

• Dyplom do czerwiec 2019
• Osoby pomiędzy klasą 3 i 4 do jesień 2019

Klasa dyplomowa 4 /2014-2016

• Dyplom do czerwiec 2020
• Osoby pomiędzy klasą 4 i 5 jesień 2020.

Pozostali w/g terminów regulaminowych.


Data przystąpienia do klasy dyplomowej dla osób w fazie 2 szkolenie praktyczne :

Egzaminy 1 fazy do 2011 - jesień 2017
Egzaminy 1 fazy 2012 i 13 - jesień 2017 pierwsza próba / jesień 2018 druga próba
Egzaminy 1 fazy 2014 i 15 - pierwsza próba jesień 2018 / druga 2019
Egzaminy 1 fazy 2016 - pierwsza próba 2019 / druga/ 2020

Wyznaczone terminy są ostateczne i nieprzekraczalne. Nie wypełnienie wymagań danej fazy w terminie oznacza skreślenie z listy studentów.