?>

MEDIACJE

Mediatorzy IPP mają bogate doświadczenie w facylitowaniu zebrań oraz mediowaniu trudnych negocjacji, konfliktów relacyjnych i grupowych

„Relacje są jednym ze sposobów, w jaki doświadczamy samych siebie.”
Arnold Mindell

 

Konflikt jest twórczym zasobem jeżeli go zrozumiemy i rozwiążemy – będzie naszym potencjałem dla dalszego rozwoju. Konflikt jest ograniczeniem jeżeli nic z nim nie zrobimy, często uniemożliwia nam dalszy rozwój, realizację planów, naraża nas na coraz większe koszty emocjonalne, energetyczne, zdrowotne, a często też finansowe.

 

„Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.” – definicja Ministerstwa Sprawiedliwości
Mediacja to dobrowolny i poufny proces rozwiązania konfliktu, problemu, sporu w obecności mediatora czyli osoby bezstronnej, którego celem jest znalezienie najkorzystniejszego dla obu stron rozwiązania, zakończony spisaniem dokumentu ugody.

 

Mediatorzy IPP stosują znane i sprawdzone metody mediacji wzbogacone o narzędzia psychologii procesu.

Cechy mediacji:

 • dobrowolność – obie strony biorą udział w procesie mediacji z własnej woli
 • zasada „win-win” - szukanie najlepszych dla obu stron rozwiązań
 • pisemny consensus – celem jest spisanie ugody wypracowanej przez obie strony
 • bezstronność – mediator reprezentuje obie strony konfliktu, wpiera proces negocjacji
 • poufność - przebieg mediacji znany jest tylko stronom i mediatorowi

Procedura procesu mediacji:

 • 1 lub 2 spotkania z każdą ze stron indywidualnie i poszukanie odpowiedzi na pytania wnoszące cenne informacje na temat tej relacji i konfliktu, m.in.: Kim jesteś w tej relacji, jaką pełnisz rolę? Kim jest ta druga osoba, jaką pełni rolę? Czy cenisz to kim jesteś w tej relacji? Jak jest ta relacja? Jaki jest problem, jak Ty go interpretujesz i jakie jest Twoje stanowisko? Jaka jest Twoja głębsza intencja, potrzeba, która stoi za stanowiskiem? Jakie są najważniejsze dla Ciebie kwestie, które dotyczą tego problemu? Czy chcesz się tym zająć?
 • Po uzgodnieniu kwestii indywidualnie oraz wyrażeniu chęci zajęcia się nimi przez obie strony, odbywają się wspólne spotkania (1 - 4), na których:
  a. pracujemy nad uzgodnionymi kwestiami, ich rozwiązaniem, porozumieniem.
  b. zostaje spisana umowa zawierająca uzgodnienia, rozwiązania satysfakcjonujący obie strony.

W jakich sytuacjach skuteczna okazuje się Mediacja Zorientowana na Proces oparta na metodach Pracy ze Światem (Worldwork)?

Mediatorzy IPP mają bogate doświadczenie w facylitowaniu zebrań oraz mediowaniu trudnych negocjacji, konfliktów relacyjnych i grupowych w różnych obszarach m.in.: konflikty sąsiedzkie, rodzinne; mediacje rozwodowe; mediacje między ofiarą i sprawcą; konflikty w ramach organizacji, zespołów, między pracownikami, między pracownikami a kierownictwem itp.; konflikty pomiędzy organizacjami. Mediacja POP może być dobrym rozwiązaaniem w sytuacjach, w których według wielu podręczników tradycyjna mediacja nie znajduje zastosowania np:

 • uczestnicy są zbyt wzburzeni by prowadzić konstruktywne rozmowy;
 • jedna ze stron nie jest w stanie słuchać tego co mówi druga ze stron lub osoba mediatora
 • jedna ze stron mogłaby uzyskać lepszy rezultat w sądzie lub wobec innego forum;
 • zagadnienie wymaga uwzględnienia opinii publicznej, a mediacja zdaje się ukrywać problem społeczny;
 • podejrzenie, że jedna ze stron chce wykorzystać mediacje dla eskalacji konfliktu (groźby, wyciąganie informacji, dobry wizerunek w sądzie)
 • główny problem jest w ocenie mediatora nienegocjowalny;
 • różnica sił lub rang jest zbyt wielka by uzgodnić uczciwe rozwiązanie;
 • główne strony konfliktu nie chcą wziąć udziału w rozmowach.

Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej Mediacje POP Instytut Psychologii Procesu od 2012 /

Uchwała Rady Programowej
Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu
Nr 17 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 14.04.2021

 

Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej MEDIACJE POP Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu

 

Zasady i warunki przyjęcia

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Mediacje POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Mediatorzy POP legitymujący się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:

1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.

Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla Ścieżek Specjalizacyjnych obejmuje 340 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:

– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne
Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata

Szkolenie Specjalizacyjne Mediacje POP

Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
2. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem.
3. Praca w kanale propriocepcji, ruchowym i słuchowym
4. Praca w kanale relacji i świata
5. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Mediacje POP student Szkolenia zobowiązany jest:

1. Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Mediacji POP – Polityka Relacji POP 130 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
2. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
3. przeprowadzić minimum 150 godzin sesji mediacyjnych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Mediacji POP;
4. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
5. po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Mediacji POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Laboratorium Konfliktu.”

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Mediacje POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Mediatora POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Mediacje POP.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Mediacje POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do prowadzenia Mediacji POP przyznane w ramach szkolenia.

Certyfikat uprawnia do prowadzenia Mediacji pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Mediacji POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Mediatorem a superwizorem.

Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Mediatora POP poparty rekomendacją superwizora.

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

 

Polityka Relacji - Roczny Kurs Mediacji Zorientowanej na Proces. kolejna edycja od października / Joanna Dulińska; Michał Duda

Polityka Relacji – Roczny Kurs Mediacji Zorientowanej na Proces
CERTYFIKAT MEDIATORA POP – po spełnieniu wymogów ścieżki specjalizacyjnej

 

Program studium tworzy cykl warsztatów weekendowych dotyczących kluczowych dla relacji zagadnień: rangi, siły, konfliktu, komunikacji, podejmowania decyzji i działań oraz mediacje szkoleniowe prowadzone przez uczestników.

 

Któż z nas nie doświadczył kłótni, sporów, zmagań, rywalizacji, współzawodnictwa, wrogości, otwartej lub zakulisowej walki w relacjach osobistych i zawodowych. Doświadczenia te mają różne przyczyny i różnorodny przebieg: od nagłych spięć i wybuchów po długotrwałe, wyczerpujące, wieloletnie waśnie, które skutecznie wiążą energię, blokują komunikację i rozwój. Czasami konflikty relacyjne przestają mieć znaczenie wyłącznie osobiste, zataczają coraz szersze kręgi i wpływają na funkcjonowanie rodzin, grup i organizacji przynosząc bardzo wymierne straty. Umiejętność rozwiązywania konfliktów niezależnie czy prowadzi do współpracy, rozkwitu, twórczości czy rozpadu relacji i podziału może służyć wspólnemu dobru.

 

Zaproponujemy podejście do konfliktu oparte na koncepcji „głębokiej demokracji”, która zakłada ważność wszystkich stanowisk i współczucie dla każdej ze stron. Nasze doświadczenie uczy, że w konflikcie wszyscy mają rację, choć nikt nie ma jej na wyłączność. Obok skutecznych narzędzi pracy z konfliktem skupimy się na metodach zwiększania świadomości w relacjach. Są to narzędzia służące zmianie, uwalniające od poczucia bezsilności, bólu i stagnacji, może przywracać nadzieję, poczucie sensu, budzić twórczą energię, przywracać relacji jej naturalny rytm, przepływ, równowagę i wewnętrzną siłę. W ten sposób możemy tworzyć dobre i wspierające środowisko, w którym na nowo możliwa staje się wspólne działanie, zaufanie i bliskość.

 

W trakcie warsztatów poruszymy następujące zagadnienia:

 

– Rozwiązywanie konfliktów: metody, strategie i procedury.
– Mediacje Zorientowane na Proces
– Komunikacja niewerbalna w konflikcie
– Znaczenie emocji i dystansu, eskalacji i deeskalacji konfliktu.
– Konflikt a role w relacjach.
– Trudni partnerzy i współpracownicy.
– Granice w relacjach: wolność i niezależność, a wymagania i zaangażowanie.
– Polityka relacji i związków: konsekwencje różnic przekonań, wartości i ideałów w relacji uwzględnianie różnic kulturowych, religijnych, klasowych, rasowych, wykształcenia, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia.
– Znaczenie rangi i hierarchii w procedurach podejmowania decyzji i pracy z konfliktem.
– Praca z zakończeniem współpracy rozstaniem, rozwodem, podziałem.
– Konflikty w relacjach, a konflikty w świecie.
– Konflikt interesów, walka o władzę, siła, przemoc i wojna w relacji.
– Uwodzenie i manipulacja w relacjach vs. Asertywność.
– Mitologia relacji i konfliktu: zemsta, sprawiedliwość, moralne prawa i rachunki krzywd.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień zajmują relacjami, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, mediatorów i negocjatorów, konsultantów, trenerów, pracowników działów szkoleniowych firm, osoby zawodowo kierujące organizacjami lub zespołami zadaniowymi, liderów i pracowników organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, samorządowych, animatorów życia społecznego, studentów wyższych lat psychologii, nauk społecznych, pedagogiki, zarządzania itp., osoby zainteresowane problemami relacji międzyludzkich.

 

Terminy: sobota lub niedziela 27-28.10.18; 24-25.11.18; 15-16.12.18; 19-20.01.19; 9-10.02.19; 23-24.03.19; 13-14.04.19; 25-26.05.19; 22-23.06.19

Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy POZA CENTRUM, Warszawa, Al. Ujazdowskie 16 m.58

Ceny: 2500 zł płatne w trzech ratach: 1000 zł do 10 października 2018 r., 750 zł do 10 stycznia 2019 r. i 750 zł do 10 kwietnia 2019 r. Opłaty prosimy kierować na konto: Poza Centrum ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa, nr konta: 68 1090 1030 0000 0001 0122 3716

Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Po rozpoczęciu trymestru wpłaty nie będą zwracane.

Informacje i zapisy: tel. kom. 502 616 396 – Michał Duda

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

t. 502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

t. 502 616 396

mduda@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska Basiuk

Anna Gabryjelska-Basiuk - Jestem psychologiem i ekonomistką, certyfikowanym mediatorem IPP. Pracuję zarówno w obszarze mediacji biznesowych jaki i partnerskich i rodzinnych.


Jestem coachem i trenerem biznesu w obszarze przywództwa, komunikacji, budowania synergii zespołowej i udanych relacji współpracy, poszukiwaniem wizji i strategii. Specjalizuję się w transformowaniu konfliktów zespołowych i grupowych, pracy ze zmianą, rozwojem organizacji. Mam doświadczenie w interwencjach w sytuacjach kryzysowych. Pracuję w różnego rodzaju organizacjach biznesowych, NGO, instytucjach i społecznościach. Stosuję metody głębokiej demokracji, podejście systemowe, metody narracyjne i storytelling.


Mam również długoletnie doświadczenie w pracy z relacjami osobistymi i rodzinami jak również w mediacjach partnerskich i rodzinnych. Stworzyłam projekt www.strefarodzicow.com w ramach którego pracuję z parami i rodzinami nad ich rozwojem, podejmowaniem ważnych decyzji oraz odnalezieniem się w nowych okolicznościach jak i poradzeniem sobie w sytuacjach napiętych: w kryzysie, konflikcie, w okresie rozwodu. Stosuję mediacje, a w razie potrzeby również psychoterapię.


Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego organizując i prowadząc Otwarte Fora oraz debaty publiczne dotyczące gorących zagadnień społecznych. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi, a także asystuje na seminariach Deep Democracy Institute dotyczących pracy z konfliktem, przywództwa, zmiany w społecznościach i organizacjach.


Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.

t. 795 600 824

gabryjel@poczta.fm

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Jarecki

Michał Jarecki - Jestem mediatorem pracującym w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Z metodą tą zetknąłem się po raz pierwszy zetknąłem się z nią na warsztatach rozwojowych dla mężczyzn. Od 2012 roku uczę się jej w Instytucie Psychologii Procesu, gdzie ukończyłem kurs Mediacji. Pracuję w Warszawie.


W mediacjach interesuje mnie wypracowanie takiego porozumienia, które ma realne szansę na w miarę trwałe rozwiązanie konfliktu. Pomaga mi w tym używanie narzędzi psychologii procesu oraz wieloletnie doświadczenie biznesowe. Staram się być otwarty na nieoczywiste rozwiązania. Chętnie podejmuję się mediacji w środowisku biznesowym oraz w relacjach małżeńskich.


Rocznik 73, mam żonę, 3 córki, dwa koty. Ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie i od kilkunastu lat pracuję jako dyrektor finansowy w dużych instytucjach finansowych. Zawodowo zajmuje się też szkoleniami i rozwojem ludzi. Uwielbiam gotować i żeglować, a gdy mam czas wolny wracam na moje ukochane Mazury skąd pochodzę.
t. 571 244 896

kontakt@michaljarecki.pl

www.michaljarecki.pl

Zbyszek Miłuński

Zbyszek Miłuński ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu.

Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim.


Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

t. 604 508 307

zbyszekmil@gmail.com

www.zbyszekmilunski.com

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA BYDGOSZCZ KATOWICE ŁÓDŹ POZNAŃ TRÓJMIASTO WROCŁAW 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).