?>

FACYLITACJA

„Głęboka Demokracja to nasze poczucie, że świat jest tutaj, żeby nam pomóc stać się jednością oraz, że my jesteśmy tutaj, żeby pomóc światu stać się jednością.” – Arnold Mindell

Worldwork – Praca ze Światem jest nowym paradygmatem, który umożliwia zajmowanie się zmianą we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Jest w nim zawarta zarówno dokładność teorii naukowej jak i bijące serce ducha społeczności. Podejście Worldwork zakłada głęboki szacunek dla różnorodnych procesów samorealizacji jednostek oraz najważniejszych potrzeb rozwoju organizacji. Dzięki takiej kombinacji można facylitować kreatywny, nieprzewidywalny, często intensywny proces grup, zespołów, czy organizacji.

 

Praca ze Światem pozwala analizować i pracować z grupami w wielu różnych wymiarach: począwszy od procesów globalnych do wydarzeń lokalnych, umożliwia zajmowanie się zjawiskami z życia publicznego jak również pracą z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi, administracją rządową, grupami religijnymi etc.

 

Rozwinięta przez Arnolda i Amy Mindell oraz ich współpracowników koncepcja Facylitacji uwzględnia zarówno niewymierne jak i wymierne aspekty rzeczywistości. Kiedy zajmujemy się na przykład sprawami zróżnicowania społecznego bierzemy pod uwagę zarówno jego wymierne /płeć, wiek, rasa, orientacja seksualna/ jak i niewymierne /nadzieje, marzenia, uczucia, pomysły, talenty/ aspekty. Idąc tym tropem np. władza, która jest związana z czyjąś konkretną pozycją w hierarchii lub rangą społeczno-ekonomiczną jest często wymierna podczas gdy pewne aspekty władzy takie jak „mądrość starszyzny”, „siła przekonań moralnych” czy „prawa ulicy” choć mniej wymierne są równie istotne w ustalaniu równowagi sił. Wzięcie pod uwagę przez Facylitatora POP obu aspektów sytuacji umożliwia  stworzenie bardziej kompletnego i zrozumiałego obrazu organizacji.

 

Określenie pewnych elementów całości jako bardziej istotnych /np. wymierne/ niż inne /np. niewymierne/ z pewnością doprowadzi do sytuacji, w której sprawy zepchnięte na margines staną się źródłem problemów. Stąd też w podejściu POP każdy członek grupy jest postrzegany jednocześnie jako obserwator, uczestnik, lider, krytyk, facylitator, zwolennik jak i przeciwnik jakiegoś poglądu pomimo, że w danym momencie /w wymiarze wymiernym/ może być identyfikowany tylko z jedną z tych ról.

 

W Facylitacji POP demokracja i różnorodność są postrzegane jako pojęcia, które wykraczają poza sprawiedliwość społeczną, polityczną poprawność czy też ilościową równość rozumianą na przykład jako taka sama liczba kobiet i mężczyzn w zarządzie. W zamian zachęcamy do zauważania i respektowania wszelkich pojawiających się tendencji, doświadczeń i stanów świadomości zarówno na poziomie jednostki jak i całej organizacji. Są to dane niezbędne do odnajdywania i wykorzystywania wszystkich informacji w obrębie danego systemu. Dlatego podstawę Pracy ze Światem stanowi uważność na to co się wydarza i rozwój świadomości.

 

Fragmenty artykułu Maxa Schupbacha. Całość dostępna na stronie www.maxfacilitation.net

Źródła i inspiracje Pracy ze Światem

Praca ze światem:

 • nawiązuje do osiągnięć mechaniki kwantowej, teorii chaosu i teorii strun
 • podziela wiele koncepcji i mądrość rdzennych i szamańskich kultur oraz ich pojmowanie wagi życia społeczności i stosunków międzyludzkich
 • integruje i wykorzystuje postmodernistyczne koncepcje socjologiczne, psychologiczne, antropologiczne, nauk politycznych

Zasady Ścieżki Specjalizacyjnej Facylitacja POP Instytut Psychologii Procesu od 2006 /

Uchwała Rady Programowej
Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu
Nr 18 z dnia 30.09.2016 z poprawkami z dnia 14.04.2021

 

ZASADY ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNEJ FACYLITACJA POP
PROGRAMU LICENCYJNEGO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PROCESU

 

Zasady i warunki przyjęcia

 

Zasady i warunki przyjęcia do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu Ścieżka Specjalizacyjna Facylitacja POP pokrywają się z zasadami ogólnymi zapisanymi w Regulaminie Studiów IPP, z tym wyjątkiem, że członkami Komitetu Studiów – poza dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu mogą być nie tylko studenci Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, ale również Facylitatorzy POP legitymujący się ważnym Certyfikatem PSPiPPP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla członków komitetu studiów oraz biorą udział w dorocznych szkoleniach dla członków komitetu studiów.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w Administracji IPP:

1) formularz zgłoszeniowy,
2) życiorys,
3) fotografię typu legitymacyjnego,
4) pisemną rekomendację terapeuty – dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu lub studenta Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu,
5) pisemne deklaracje kandydatów na członków Komitetu Studiów.
6) dyplom studiów wyższych lub zaświadczenie z którego wynika, że student ma możliwość ukończenia studiów wyższych przed zakończeniem Szkolenia Podstawowego Programu Licencyjnego.


Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Podstawowe dla ścieżek specjalizacyjnych obejmuje 340 godzin zajęć i dotyczy następujących dziedzin:
– podstawy pracy z procesem – 290 godzin warsztatów (przynajmniej 200 godzin zajęć z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu i najwyżej 90 godzin ze studentem Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego).

W ramach cyklu warsztatów prezentowane są następujące tematy:

– Wprowadzenie do pracy z procesem
– Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
– Praca ze snami – sny a proces śnienia
– Praca ze snami – sen z dzieciństwa
– Praca z symptomami fizycznymi
– Praca z ciałem
– Relacje – komunikacja, projekcje, zaśnienia
– Relacje – sny relacyjne i mit relacji
– Relacje – praca z rodziną
– Psychologia Procesu i Szamanizm
– Praca z uzależnieniami
– Odmienne stany świadomości
– Praca z transem i osobami w śpiączce
– Krytyk: wróg czy nauczyciel?
– Praca wewnętrzna
– Twórczość
– Praca z nadużyciami
– Praca z grupą
– Zagadnienia społeczne

Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach (przynajmniej 50 godzin) rozwijających wybrane umiejętności prezentowane w trakcie warsztatów.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć przynajmniej 40 godzin sesji terapii indywidualnej, w tym przynajmniej 15 godzin z dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu.

Student Szkolenia Podstawowego zobowiązany jest odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów – dyplomowanym nauczycielem psychologii procesu oraz studentami Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

Szkolenie Podstawowe może trwać minimum 1 rok /w przypadku udziału w Letniej Szkole POP/, maksymalnie 3 lata

Szkolenie Specjalizacyjne Facylitacja POP

Egzamin wstępny do Szkolenia Specjalizacyjnego zdawany jest z następujących przedmiotów:

1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii procesu. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
2. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem.
3. Praca w kanale propriocepcji, ruchowym i słuchowym
4. Praca w kanale relacji i świata
5. Praca wewnętrzna

W ramach Szkolenia Specjalizacyjnego – Facylitacja POP student Szkolenia zobowiązany jest:

1. Uczestniczyć w cyklu warsztatów pt.: Roczny Kurs Facylitacji POP – Taniec z Olbrzymem 130 godzin /szczegółowe informacje dostępne na stronie www.processwork.pl/;
2. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny – prezentacja studium przypadku;
3. przeprowadzić minimum 50 procesów grupowych z klientami pod superwizją Dyplomowanego Processworkera – Superwizora Facylitacji POP;
4. odbyć rocznie przynajmniej dwie sesje dotyczące przebiegu studiów z członkami Komitetu Studiów;
5. po zdaniu egzaminów w ramach Rocznego Kursu Facylitacji POP uczestniczyć w zajęciach grupowych „Laboratorium Facylitacji”

Wypełnienie wymagań Ścieżki Specjalizacyjnej Facylitacja POP uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora POP wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu na wniosek IPP. Instytut Psychologii Procesu nie wydaje żadnego innego zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Ścieżce Specjalizacyjnej Facylitacja POP.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem Ścieżki Specjalizacyjnej Facylitacja POP i zakończeniem udziału w Programie Licencyjnym IPP

Szkolenie Specjalizacyjne może trwać minimum 1 rok maksimum 3 lata. W przypadku nie zrealizowania wymagań Szkolenia Specjalizacyjnego w ciągu trzech lat osoba zostaje skreślona z listy studentów i traci uprawnienia do Facylitacji POP przyznane w ramach szkolenia.


Certyfikat uprawnia do prowadzenia Facylitacji Procesów Grupowych i Otwartego Forum pod superwizją Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Facylitacji POP. Zasady Superwizji zawiera kontrakt zawarty między Facylitatorem a superwizorem.


Certyfikat jest odnawiany co 3 lata na pisemny wniosek Facylitatora POP poparty rekomendacją superwizora.

Uwagi końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą uchwałą należy kierować się zasadami zawartymi w Regulaminie Studiów Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu.

 

Centrum Dialogu Społecznego / Katarzyna Bekier; Mikołaj Czyż; Joanna Dulińska; Michał Duda; Anna Gabryjelska; Agata Roman; Agnieszka Serafin; Grzegorz Zieliński

Centrum Dialogu Społecznego to grupa skupiająca nauczycieli i studentów Instytutu, którzy pracują z problemami społecznymi w Polsce. Instytut Psychologii Procesu realizuje projekt pod nazwą FORUM OTWARTE. W ramach projektu grupa nauczycieli i studentów Instytutu raz na kwartał organizuje spotkania z zaproszonymi gośćmi: osobami publicznymi, politykami, działaczami społecznymi oraz sympatykami psychologii procesu. Używając metody POP zajmujemy się na nich wybranymi aktualnymi problemami społecznymi.

 

Od 2007 Centrum współpracuje przy tworzeniu międzynarodowego projektu Europe Matters organizowanego przez CFOR sprawdź  www.cfor.info ; www.europematters.org   W 2014 członkowie CDS aktywnie wspomagali organizację seminarium WORLDWORK 2014 WARSAW

 

Czerwiec 2006
Forum Otwarte
“Polska – państwo wyznaniowe?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera,
GOŚCIE:
Teresa Jakubowska (Racja Lewicy),
Mikołaj Frydrychowicz (Stowarzyszenie Pacyfistów),
Marcin Iwanowski (LPR),
Szymon Niemiec (diakon Wolnego Kościoła Reformowanego),
Marcin Święcicki (Demokraci.pl),
Przedstawiciele Partii Zieloni 2004
FACYLITATORZY: Michał Duda and Joanna Dulińska,
Asystenci: Katarzyna Chustecka, Agnieszka Kwaśniewska, Aneta Ostrowska, GrzegorzZielinski

 

Październik 2006
Forum Otwarte
„Konsekwencje prawne orientacji seksualnej. Geje i lesbijki – wyjęci spod prawa?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
GOŚCIE:
prof. Maria Szyszkowska,
Anna Zawadzka (Lambda Warszawa),
Tadeusz Bartoś (Dominikanin),
Marek Kawa (LPR),
Szymon Niemiec (działacz ruchu LGBT),
ksiądz Dariusz Oko,
Członkowie Stowarzyszenia Konserwatywno – Liberalnego KOLIBER ,
Przedstawiciele Demokratów.pl
FACYLITATORZY: Joanna Dulińska i Michał Duda.
Asystenci: Katarzyna Chustecka,  Anna Gabryjelska-Basiuk, Agnieszka Kwaśniewska, Aneta Ostrowska, Grzegorz Zieliński

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na temat konfliktu między płciami
Proces Grupowy – stereotypowe role kobiet i mężczyzn,
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CENTRUM
Uczestnicy: społeczność IPP

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na temat antysemityzmu:
1.     Proces grupowy zespołu  Centrum Dialogu Społecznego w ośrodku Poza Centrum.
2.     SEMINARIUM : „Relacje polsko-żydowskie”
Spotkanie pierwsze – luty 2007 – wykład historyka Pawła Szapiro: „Postać Żyda w rysownictwie polskim”,  projekcja filmu „Niebieskoocy”, dyskusja;
Spotkanie drugie – marzec 2007 – wykład prof. Pawła Śpiewaka: „Antysemityzm jako przeszkoda na drodze rozwoju duchowego Polaków”.
Spotkanie trzecie – kwiecień 2007 –  projekcja filmu dokumentalnego Marii Zmarz-Koczanowicz: „Dworzec Gdański”, dyskusja.
Spotkanie czwarte – maj 2007 – Kolacja Szabasowa w Beit, Warszawa
Spotkanie Piąte – czerwiec 2007 – projekcja filmu Sławomira Grynberga „Dziedzictwo Jedwabnego”, dyskusja z reżyserem.

 

24-30 września 2007
Sturovo, Słowacja – udział w Międzynarodowej  Konferencji “Europe Mattres, Europe Works” poświęconej umiejętnościom facylitacji konfliktów społecznych i budowaniu społeczeństw wielokulturowych w Europie.
Udział ze strony CDS: Katarzyna Chustecka, Agnieszka Kwaśniewska

 

Październik 2007
Forum Otwarte
„Możliwości i ograniczenia psychoterapii”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
Otwarta debata, w czasie której przedstawiciele różnych szkół terapeutycznych, psychiatrzy, a także socjologowie rozważali zastosowanie psychoterapii w ogóle: w jakich przypadkach jest skuteczna i zalecana, kiedy nie działa; i czy bywa szkodliwa? Rozmówcy dyskutowali także stereotypy i uprzedzenia wokół psychoterapii.
GOŚCIE:
Małgorzata Jacyno – Socjolog
Iwona Nidecka – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
Anna Ostaszewska – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Agnieszka Pisula – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Benedykt Peczko – Polski Instytut NLP
Ze strony IPP głos zabrali
Kate Jobe – Process Work Institute Portland OR. USA
Joe Goodbread – Process Work Institute Portland OR. USA
FACYLITATORZY: Joanna Dulińska i Michał Duda.
Asystenci: Katarzyna Chustecka,  Anna Gabryjelska-Basiuk, Agnieszka Kwaśniewska, Aneta Ostrowska, Anna Twardowska, Grzegorz  Zieliński

 

24 kwietnia – 2 maja 2009
Sturovo, Słowacja – udział w Międzynarodowej  Konferencji “Europe Mattres, Europe Works” poświęconej umiejętnościom facylitacji konfliktów społecznych i budowaniu społeczeństw wielokulturowych w Europie.
Udział ze strony CDS: Michał Duda /facylitacja/
OTWARTE FORUM zrealizowane w ramach programu Projekty Partnerskie Grundtviga pod tytułem Learning at the gates of diversity.

 

8 kwietnia 2011
Forum Otwarte
Kształt opieki psychologicznej i pedagogicznej w szkole”
Dyskusja w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
GOŚCIE:
Paweł Szczęsny(nauczyciel, wychowawca),
Renata Pająkowska-Górniak (pedagog),
Uczennice maturalnej klasy 12 liceum w Warszawie.
FACYLITATORZY: Ewa Reimschussel i Grzegorz Zieliński
Asystenci: Katarzyna Bekier, Mikołaj Czyż, Anna Gabryjelska, Magda Mazurkiewicz, Agnieszka Serafin

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na temat starości
Proces Grupowy – Czy świat potrzebuje starych ludzi?
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CENTRUM
Uczestnicy: społeczność IPP

 

24 czerwca 2011
Forum Otwarte
„Czego możemy uczyć się od starości?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
GOŚCIE:
Danuta Kuroń  (Fundacji Pomoc Społeczna SOS Jacka Kuronia),
Marcin Barański (Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu)
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
Asystenci: Katarzyna Bekier, Mikołaj Czyż, Anna Gabryjelska, Magda Mazurkiewicz, Agnieszka Serafin, Ewa Reimschussel,
PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego o polskości
Proces Grupowy –  Co dla nas znaczy bycie Polką lub Polakiem?
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CENTRUM
Uczestnicy: społeczność IPP

 

WARSZAWA
29 lipca 2011
Forum otwarte: Kto ty jesteś? Polak mały – między dumą a służalczością.
FACYLITATORZY: Ewa Reimschussel, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Galeria-restauracja Biosfeera.

 

AUGUSTÓW
23 marca 2012
Proces grupowy poświęcony problemom tolerancji.
FACYLITATORZY: Katarzyna Bekier, Małgorzata Wnuk-Kocimowska, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

 

13 kwietnia 2012
Proces grupowy: Czy warto być autentycznym?
FACYLITATORZY: Mikołaj Czyż, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

 

25 maja 2012
Proces grupowy: Spotkanie z innością
FACYLITATORZY: Małgorzata Wnuk-Kocimowska, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

 

WARSZAWA
LETNIE PROCESY GRUPOWE
9 czerwca 2012
Proces grupowy: Grecja – kryzys
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Park Ujazdowski

 

17 czerwca 2012
Proces grupowy: Czy Polacy muszą przegrywać – fatum?
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Rondo Charles’a de Gaulle’a

 

BOLESŁAWIEC
26 czerwca 2012
Forum Otwarte: Pusty plac w Rynku, zabudować czy nie?
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Bolesławiecki Ośrodek Kultury
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Koniec Milczenia

 

OPOLE
25 czerwca 2015
Proces grupowy: Jak zatrzymać młodych ludzi na Opolszczyźnie?
FACYLITATORZY: Katarzyna Bekier i Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego- „Ostrówek”.

21 września 2015
Proces grupowy w ramach międzynarodowego projektu młodzieżowego w Opolu: “Czy warto angażować się w życie publiczne?”.
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego- „Ostrówek”.

 

SIERADZ
17 września 2012
Forum Otwarte: Narkotykom stop
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Ewa Reimschussel
MIEJSCE: Sieradz
ORGANIZATOR: Urząd Miasta Sieradza

 

WROCŁAW
9 listopada 2012
Forum Otwarte: Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej – prawda czy fikcja?
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Agnieszka Serafin
MIEJSCE: Wrocław, Sektor 3
ORGANIZATOR: Fundacja na Rzecz Równości

 

ŁÓDŹ
26 września 2014
Forum Otwarte: Otwarte Forum na temat rewitalizacji śródmieścia Łodzi pt: „Dla kogo nowe centrum Łodzi?”
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Ewa Reimschussel
MIEJSCE: Klub Mandala, ul. Rewolucji 1905 r. 67

 

Warszawa

29 września 2014
Forum Otwarte: Cienie miasta
PROWADZĄCY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Grzegorz Zielinski, Centrum Dialogu Społecznego przy IPP
MIEJSCE: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich przy Brackiej 25 (p.3)

 

20 marca 2015
Forum Otwarte: Islam w Polsce – czy istnieje konflikt wartości?
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Agata Roman, Centrum Dialogu Społecznego przy IPP
MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

Roczny Kurs Facylitacji i Pracy z Organizacjami "Taniec z Olbrzymem" od października / Joanna Dulińska; Michał Duda

CERTYFIKAT FACYLITATORA POP

 

W trakcie zajęć przedstawimy nowoczesne, oparte o perspektywę „ukrytego porządku” i „głębokiej demokracji” metody psychologicznej pracy z grupami i organizacjami obejmujące:

 • facylitację procesów grupowych, organizację i prowadzenie „otwartego forum”
 • etapy rozwoju grup i organizacji oraz rozwoju jednostki w organizacji,
 • świadome przywództwo,
 • psychologię przedstawicieli mniejszości i większości w grupie,
 • wpływ rang i przywilejów społecznych na dynamikę procesów grupowych,
 • pracę z krytyką w grupie,
 • pracę z konfliktem,
 • pracę z przemocą,
 • nadużywaniem władzy i nadużyciami instytucjonalnymi oraz terroryzmem w grupie,
 • relacje przeniesieniowe pomiędzy uczestnikami grup, a terapeutami, trenerami i liderami grup,
 • nowe spojrzenie na klasyczne umiejętności wykorzystywane w pracy z grupą wywodzące się z obszaru: komunikacji interpersonalnej (także niewerbalnej), teorii ról grupowych, treningu asertywności, mediacji, podejmowania decyzji, budowania zespołu.

Zaproponujemy także metody pracy nad własnym rozwojem, m.in. w obszarze otwartości wobec różnych stanowisk w grupie, radzenia sobie z własnymi uprzedzeniami, świadomości posiadanej i używanej siły, stawiania granic oraz radzenia sobie ze stresem. Uczestnicząc w studium:

 • nauczysz się jak efektywnie prowadzić małe i duże grupy ludzi o zróżnicowanej strukturze w sposób, który ich uwzględnia i wzmacnia;
 • dowiesz się jak prowadząc treningi i szkolenia uwzględniać dynamikę grupową, oraz brać pod uwagę indywidualną psychologiczną sytuacje uczestnika;
 • będziesz w stanie w twórczy sposób pracować z różnymi, często będącymi w konflikcie, tendencjami w ramach twojej grupy lub organizacji;
 • poznasz metody wykorzystania konfliktu dla wypracowania lepszych, cieszących się szerszym poparciem, sposobów realizowania celów grupy czy organizacji;
 • zrozumiesz jak motywować tych, których prowadzisz do przyjęcia zmiany i działania w jej kierunku;
 • nauczysz się lepiej sobie radzić z prowadzeniem grupy w sytuacji chaosu lub w innych gorących momentach;
 • dowiesz się jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej wrażliwym, dynamicznym i twórczym mediatorem, facylitatorem, liderem;
 • poznasz swoje mocne strony i swój własny styl prowadzenia grupy, będziesz lepiej radzić sobie ze stresem;
 • zyskasz wiele nowych, sprawdzonych, użytecznych narzędzi psychologicznych i będziesz mogła/mógł je praktykować pod superwizją prowadzących.

 

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów pracujących z grupami, konsultantów, trenerów, pracowników działów szkoleniowych firm, osoby zawodowo kierujące organizacjami lub zespołami zadaniowymi, liderów i pracowników organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, samorządowych, animatorów życia społecznego, studentów wyższych lat psychologii, nauk społecznych, zarządzania, osoby zainteresowane problemami organizacji i ludzi, którzy je tworzą.

 

Terminy: Studium składa się z dziewięciu warsztatów weekendowych odbywających się w Warszawie od października 2017 do czerwca 2018

 

Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Poza Centrum, Warszawa, Al. Ujazdowskie 16 m. 58

 

Ceny: Koszt szkolenia wynosi 2800 zł – 1 rata w wysokości 1000 zł do 10 października 2017, 2 rata 900 zł 10 stycznia 2018; 3 rata 900 zł do 10 kwietnia 2018.

 

Opłaty prosimy kierować na konto: Instytut Psychologii Procesu, ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa, nr konta: 77 1090 2851 0000 0001 1404 7930. Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Po rozpoczęciu trymestru wpłaty nie będą zwracane

 

Informacje i zapisy: tel. 502 616 396 – Michał Duda

Akcja Głęboka Demokracja! stała akcja IPP /

Plakat_-_Akca_Gleboka_Demokracja_09Akcja Głęboka Demokracja! to inicjatywa nauczycieli i studentów Instytutu Psychologii Procesu. Ma ona służyć rozpowszechnianiu facylitacji metodami Głębokiej Demokracji. pomoc grupom, zespołom, społecznościom i organizacjom w podejmowaniu decyzji, realizacji celów, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z trudnymi relacjami.

 

Pracujemy w różnych środowiskach m.in. w organizacjach biznesowych i pozarządowych, instytucjach publicznych, społecznościach sąsiedzkich. Pracujemy z małymi i dużymi grupami (nawet do 200 osób) Specjalizujemy się także w pracy ze społecznościami bardzo zróżnicowanymi pod względem wyznawanych poglądów, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym itp.

 

Akcja to także zespół facylitatorów Instytutu Psychologii Procesu, którzy przystąpili do naszej inicjatywy i z których pomocy można korzystać.
Oto lista facylitatorów prosimy kontaktować się bezpośrednio z osobą, z której pomocy chcielibyście Państwo skorzystać.

 

Katarzyna Bekier – Warszawa, Wrocław
Dorota Biały – Warszawa
Marzena Borowczak – Sopot
Joanna Caffo – Nicea
Mikołaj Czyż – Warszawa
Marta Derecka – Londyn,
Michał Duda – Warszawa
Joanna Dulińska – Warszawa
Hanna Dunowska – Warszawa
Anna Gabryjelska – Warszawa, Łódź
Maciej Gendek – Poznań
Kinga Merchel – Poznań
Zbigniew Miłuński – Warszawa, Kraków
Mateusz Ostrowski – Warszawa, Kraków
Zofia Piłasiewicz – Augustów
Ewa Reimshussel – Łódź
Agata Roman – Warszawa
Elżbieta Schroeder – Warszawa
Agnieszka Serafin – Warszawa
Justyna Wojciechowska – Rzeszów
Małgorzata Zamłyńska – Warszawa
Grzegorz Zieliński – Melbourne

 

Procesy grupowe, podejmowanie decyzji, realizacja celów, rozwiązywanie konfliktów, trudne relacje, zróżnicowanie społeczne.

 

Pomagamy grupom, zespołom, organizacjom, społecznościom.
Również w 2016 w miarę możliwości pomagamy bezpłatnie! Spróbuj, skorzystaj… ; )

Święto Pracy... ze Światem czyli Worldwork Majówka 1 maja i inne terminy w maju - w różnych miastach w Polsce /

ŚWIĘTO PRACY… ZE ŚWIATEM

 

„Głęboka Demokracja to nasze poczucie, że świat jest tutaj, żeby nam pomóc stać się jednością oraz, że my jesteśmy tutaj, żeby pomóc światu stać się jednością.”
– Arnold Mindell

majówkaŚwięto 1 Maja i Święto Konstytucji 3 Maja to czas manifestacji, pochodów, wieców, refleksji historycznej i społecznej. Chcemy by czas ten stał się również przestrzenią dialogu społecznego w duchu głębokiej demokracji, dlatego proponujemy nowe cykliczne wydarzenie – ŚWIĘTO PRACY… ze ŚWIATEM czyli Worldwork Majówka.

 

Chcielibyśmy w ten sposób budować w Polsce tradycję rozpoczętą przez Seminarium Worldwork, które miało miejsce w końcu kwietnia i na początku maja 2014 r. w Warszawie, którego Instytut Psychologii Procesu był współorganizatorem. http://worldwork.org/pl/o-worldworku/
Współorganizatorem Worldwork Majówki jest Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutow i Praktyków Psychologii Procesu.

 

Będą to DNI GŁĘBOKIEJ DEMOKRACJI, dni dialogu: procesy grupowe, otwarte forum, happeningi, wydarzenia artystyczne, warsztaty z facylitacji, mediacji, coachingu i pracy nad sobą z wykorzystaniem metod psychologii procesu.

 

Interesuje nas szerokie spektrum aktualnie konfliktowych zagadnień społecznych, politycznych, ekonomicznych, narodowych, religijnych, rasowych, organizacyjnych, biznesowych, równościowych, ekologicznych, zdrowotnych… ale też problemów dotyczących społeczności lokalnych, samorządowych, inicjatyw pozarządowych, profesjonalnych, czy spółdzielczych oraz projektów realizowanych w świecie. Chcemy stworzyć dla nich przestrzeń i wspólnie dyskutować, debatować, procesować i poszukiwać rozwiązań.

 

Program

22.04. 2017 godz. 17.00 – Lewica czy lewactwo? Proces Grupowy

Miejsce: Ośrodek Przemiany, ul. Krucza 17/13 Warszawa

Facylitacja: Agnieszka Grądek, Paweł Szczęsny

Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com

 

1.05. 2017 godz. 17.00 – Czy protesty kobiet zmieniają świat? Proces Grupowy

Miejsce: Ośrodek POZA CENTRUM, Al. Ujazdowskie 16/58 Warszawa

Facylitacja: Anna Borys, Agnieszka Grądek

 

6.05. 2017 godz. 17.00 – Polska. Czy możliwy jest dialog w podzielonym kraju? Proces Grupowy

Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 Warszawa

Facylitacja: Agnieszka Grądek, Paweł Szczęsny

Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com

 

9.05. 2017 godz. 18.30 – Czy kobieta musi ładnie wyglądać? Proces Grupowy

Miejsce: Ośrodek Przemiany, ul. Krucza 17/13 Warszawa

Facylitacja: Anna Borys, Agnieszka Grądek

Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com

 

10.05. 2017 godz. 15.30 – 17.30 – Zdrada w związku – moralna czy niedopuszczalna? Proces Grupowy

Miejsce: ul. Stradomska 15, Kraków, Klub Atlantic sala 2, 1 piętro /jest to strefa czysta, więc prosimy o zmianę obuwia/

Facylitacja: Barbara Eidrigiewicz i Lidia Farnaus

Kontakt: barbaraewae@gmail.com

 

10.05. 2017 godz. 18.30 – 20.00 Prawo kontra Wartości Proces Grupowy

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot

Facylitacja: Marzena Borowczak

Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl

 

13.05. 2017 godz. 18.30 – Prawica – wartości czy zacofanie? Proces Grupowy

Miejsce: Ośrodek Przemiany, ul. Krucza 17/13 Warszawa

Facylitacja: Agnieszka Grądek, Paweł Szczęsny

Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com

 

16.05. 2017 godz. 18.00 – Jak mądrze pomagać? Open Forum

Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Warszawa

Facylitacja: Anna Gabryjelska-Basiuk, Barbara Gładecka, Agata Roman, Agnieszka Garbolińska

Kontakt: Barbara Gładecka tel. 501 752 467, barbara@corelacje.pl

 

17.05. 2017 godz. 18.30 – 20.00 My kontra Obcy Proces Grupowy

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot

Facylitacja: Marzena Borowczak

Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl

 

24.05. 2017 godz. 18.30 – 20.00 Środowisko / Ekologia Proces Grupowy

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot

Facylitacja: Marzena Borowczak

Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl

 

31.05. 2017 godz. 18.30 – 20.00 Relacje / Rodzina Proces Grupowy

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja ul. Wejherowska 15/23 Sopot

Facylitacja: Marzena Borowczak

Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY!

Instytut Psychologii Procesu

Joanna Dulińska

Joanna Dulińska - jest psychologiem /wydział psychologii UW/, posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia
w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Ma dorosłego syna Jaśka. Podąża scieżka serca.
Interesuje się mitologią. Ur.1967

t. 502 521 021

jdulinska@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Michał Duda

Michał Duda - psycholog (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego POZA CENTRUM i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Lubi muzykę i podróże. Nie lubi pożyczać książek. (ur. 1967r)

t. 502 616 396

mduda@pozacentrum.pl

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Anna Gabryjelska Basiuk

Jestem psychologiem i ekonomistką. Mam 12 letnie doświadczenie w facylitacji, mediacji, prowadzeniu szkoleń i warsztatów oraz sesji indywidualnych w zakresie rozwoju osobistego i rozwoju kariery.
Specjalizuję się w facylitacji zmiany i konfliktu w organizacjach, coachingu menedżerskim i coachingu zespołowym, doradztwie w obszarze rozwoju organizacji, kultury organizacyjnej oraz zagadnieniach różnorodności kulturowej. Przygotowuję doktorat z organizacji i zarządzania nt. 'Przywództwo, kultura organizacji i zmiana’.
Pracowałam jako doradca Ministra Finansów, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim i badacz. Obecnie uczę studentów w IPP - prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu.


Jestem superwizorem facylitacji i coachingu w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam dyplom International Association of Process Oriented Psychology.


Działalność społeczną rozwijam organizując i prowadząc Otwarte Fora i debaty publiczne dotyczące gorących zagadnień społecznych. Działam również w Deep Democracy Institute - organizacji zajmującej się pracą z konfliktami, zmianą i rozwojem społeczności w środowisku wielokulturowym.


W czasie wolnym lubię śpiewać, żeglować i puszczać latawce.

t. 795 600 824

gabryjel@poczta.fm

www.pozacentrum.pl

Zbyszek Miłuński

Zbyszek Miłuński ur. w 1954 roku. Dyplomowany Procesworker Instytutu Psychologii Procesu.

Pracuje jako psychoterapeuta, trener i konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim.

Od lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Wywiady i artykuły w czasopismach takich jak: Zwierciadło, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Charaktery. Audycje radiowe: tok.fm, RDC.

t. 604 508 307

zbyszekmil@gmail.com

www.zbyszekmilunski.com

Instytut Psychologii Procesu

Grzegorz Zieliński

Jestem dyplomowanym processworkerem, certyfikowanym facylitatorem, coachem oraz psychoterapeutą. Jestem również superwizorem facylitatorów oraz coachów w IPP.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, oraz do Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology i Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.

Założyłem razem z nauczycielami i studentami z IPP Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, które od 2006 zajmuje się zagadnieniami społecznymi. CDS zorganizowało szereg debat, forów otwartych i procesów grupowych poświęconych zagadnieniom społecznym w Polsce. Byłem również facylitatorem w zespole facylitatorów na World Work 2014 w Warszawie.

W latach 2012-2015 prowadziłem Dwuletnie Studium Psychologii Procesu we Wrocławiu.


Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna.

W 2015 roku przeprowadziłem się do Melbourne w Australii. Współprowadzę tam Melbourne Processwork Centre, ośrodek psychoterapii, coachingu i facylitacji. W ramach MPWC prowadzimy projekt Social Dialog, cykliczne procesy grupowe i debaty na tematy społeczne, lokalne i globalne. Pracuję po polsku i angielsku. Bezpośrednio w Melbourne oraz przez Skype.

t. +61 490 255 602

greg@melbourneprocessworkcentre.org

www.pozacentrum.pl

Katarzyna Bekier

Katarzyna Bekier - facylitator

Psycholog, absolwentka specjalizacji: psychologia kliniczna WSFIZ w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, w ramach Szkolenia Dyplomowego mam prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją.


Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin, grupy rozwoju osobistego, coaching, warsztaty, procesy grupowe oraz szkolenia dla firm.


Współtworzę projekt “Ocena i Feedback.” Prowadzę również warsztaty “Klinika Stresu - praca z ciałem jako profilaktyka” poświęcone możliwościom twórczego korzystania z doświadczeń związanych z ciałem w kontekście rozwoju i zmiany. Należę do Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, w ramach którego asystowałam przy organizowaniu otwartego forum na temat „Czego możemy nauczyć się od starości” oraz byłam facylitatorem w procesach grupowych poświęconych zagadnieniom społecznym.

t. 663 199 104

kasia.bekier@gmail.com

www.pozacentrum.pl

Instytut Psychologii Procesu

Agnieszka Serafin

Jestem psychologiem i socjologiem. Podczas studiów socjologicznych ukończyłam specjalizację: "Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów".


Pracuję jako psycholog i terapeutka i specjalizuję się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej oraz terapii par.


Od 2004 roku szkolę się podyplomowo w Instytucie Psychologii Procesu, od 2007 roku w ramach dalszego szkolenia posiadam prawo prowadzenia terapii i pracy z grupami metodą Psychologii Procesu pod superwizją.


Odbyłam staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu, w Centrum Praw Kobiet oraz w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej. Z Mikołajem Czyżem założyłam Centrum Rozwoju dla Par, w którym prowadzimy terapię par.


Od lat zajmuję się tematyką tożsamości kobiet w kontekście indywidualnym i społecznym.


Pracuję również w językach angielskim oraz szwedzkim.

t. +48 506 089 505

a@agnieszkaserafin.pl

www.agnieszkaserafin.pl

Umów się na rozmowę rekrutacyjną

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Interesuje mnie Dwuletnie Studium w następującym mieście: (zaznacz przynajmniej 1 miasto)
WARSZAWA BYDGOSZCZ KATOWICE ŁÓDŹ POZNAŃ TRÓJMIASTO WROCŁAW 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez Fundację Instytut Psychologii Procesu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).